Vajinal akıntı tedavi edilmezse yayılıyor

Doç. Dr. Önder Koç
Doç. Dr. Önder Koç

DER­MA­TO­LO­Jİ / KASIM 2015

Havuz sula­rı­nın neden oldu­ğu vaji­nal enfek­si­yon­lar­dan korun­mak için, kadın­la­rın bazı önlem­ler alma­la­rı gere­ki­yor. Memo­ri­al Anka­ra Has­ta­ne­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Önder Koç, kadın­lar­da görü­len havuz enfek­si­yon­la­rı ve korun­ma yön­tem­le­ri hak­kın­da bil­gi ver­di. Koç, man­tar ya da bak­te­ri­ler­den kay­nak­la­nan enfek­si­yon­la­rın teda­vi­sin­de geç kalın­ma­sı halin­de, vaji­nal akın­tı­la­rın kasık boş­luk­la­rı­na kadar yayı­la­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bulundu.

Yazın kadın­lar­da idrar yolu enfek­si­yo­nu ve man­tar sık görülüyor

Havuz­lar temiz tutul­mak ama­cıy­la genel­lik­le klor kay­nak­lı dezen­fek­tan­lar ile temiz­len­mek­te­dir. Havuz enfek­si­yon­la­rı­nın orta­ya çık­ma­sı­nın en önem­li sebep­le­rin­den biri de havuz suyu içe­ri­sin­de bulu­nan klor­dur. Klor, vajen flo­ra­sı­nı bozan bir dezen­fek­tan­dır. Vaje­nin doğal yapı­sı­nı saran yarar­lı bak­te­ri­le­rin ölme­si­ne yol aça­rak man­tar gibi diğer orga­niz­ma­la­rın ortam­da üre­me­si­ne neden olmak­ta­dır. Bunun sonu­cun­da enfek­si­yon­la­rı tetik­le­ye­bil­mek­te­dir. Yani bir­çok insa­nın ortak kul­la­nım ala­nı olan havuz­la­rın kir­li olma­sı­nın yanı sıra aşı­rı klor­lu olma­sı da kadın­lar­da vaji­nal enfek­si­yon­la­rın orta­ya çık­ma­sı­na neden olmak­ta­dır. Havuz­lar, sade­ce vaji­nal enfek­si­yon­la­rı değil idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nı da tetik­le­mek­te­dir. Kadın­lar­da idrar yolu­nun kısa olma­sı ve enfek­si­yon­la­rın bu kısa yol­dan hız­lı bir şekil­de mesa­ne­ye ulaş­ma­la­rı sebe­biy­le sis­tit de deni­len alt idrar yolu enfek­si­yo­nu görülmektedir.

Kaşın­tı ve bat­ma his­si orta­ya çıkabiliyor

Vajen flo­ra­sın­da bulu­nan doğal bak­te­ri­yel orga­niz­ma­lar kadın­la­rın enfek­si­yon­la­ra kar­şı en önem­li savun­ma meka­niz­ma­sı­dır. Bu orga­niz­ma­la­rın kir­li su, klor ve hat­ta sabun ile temas etme­si enfek­si­yon­la­ra yol aça­bil­mek­te­dir. Vaji­nal enfek­si­yon­lar bir­çok fark­lı şekil­de görü­le­bi­lir. Havuz enfek­si­yon­la­rı­nın en önem­li belir­ti­si vaji­nal akın­tı­lar­dır. Tanı akın­tı­nın yapı­sı­na ve kül­tür sonuç­la­rı­na bakı­la­rak konul­mak­ta­dır. Bu akın­tı­lar; kafif kıvam­lı, renk­li ve koku­lu ola­bi­lir­ler. Bu böl­ge­de kaşın­tı, bat­ma ve sız­la­ma his­si de görülebilmektedir.

dermo-2Teda­vi­ye geç kalı­nır­sa enfek­si­yon yayılabilir

Kadın­lar­da görü­len havuz enfek­si­yon­la­rı­nın teda­vi­sin­de önce­lik­le enfek­si­yo­na neden olan etken mad­de­nin tes­pit edil­me­si gerek­mek­te­dir. Bu etken man­tar ise man­ta­ra yöne­lik, bak­te­ri­yel ise bak­te­ri ile ilgi­li teda­vi­le­re baş­lan­ma­lı­dır. Teda­vi hem rahat­sız­lı­ğı iyi­leş­ti­ri­ci hem de soru­nun tek­rar­lan­ma­ma­sı için koru­yu­cu özel­lik­te olma­lı­dır. Kısa bir teda­vi süre­cin­den son­ra has­ta­nın akın­tı ve kaşın­tı gibi şika­yet­le­ri geçe­cek­tir. Bura­da en önem­li nok­ta teda­vi­ye erken dönem­de baş­lan­ma­sı­dır. Bu tip enfek­si­yon­la­rın teda­vi­sin­de geç kalın­dı­ğı tak­dir­de; vaji­nal akın­tı­lar kasık boş­luk­la­rı­na yayı­la­rak daha cid­di enfek­si­yon­la­ra neden ola­bil­mek­te­dir. Çün­kü kadın­la­rın geni­tal sis­tem­le­ri, rahim ve tüp­ler kana­lıy­la kasık­la­ra açıl­mak­ta­dır. Enfek­si­yon­lar teda­vi edil­me­dik­le­ri tak­dir­de kasık boş­luk­la­rı­na kadar yayılabilirler.

İlgili Haberler

Leave a Comment