Uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan hastalık: KOAH

Dr. Bülent Eriş

Kro­nik Obst­rük­tif Akci­ğer Has­ta­lı­ğı’ ismi­nin baş harf­le­rin­den olu­şan kısal­tıl­mış bir has­ta­lık ismi olan KOAH uzman­la­ra göre dün­ya­da en sık ölü­me yol açan has­ta­lık­lar ara­sın­da yer alı­yor. Medi­ca­na Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Bülent Eriş, Koah has­ta­lı­ğı­nın neden­le­ri ve belir­ti­le­ri hak­kın­da önem­li bil­gi­ler ver­di. KOAH, Kro­nik Obst­rük­tif Akci­ğer Has­ta­lı­ğı, yani uzun süre­li bronş­lar­da tıkan­may­la sey­re­den bir has­ta­lık­tır. Yapı­lan tüm çalış­ma­lar­da KOAH’ın en önem­li risk fak­tö­rü­nün SİG­ARA oldu­ğu gösterilmiştir.

Ülke­miz­de beş mil­yo­na yakın KOAH has­ta­sı oldu­ğu düşü­nül­mek­te­dir, kaba bir hesap­la her beş siga­ra içi­ci­si kişi­den bir tane­sin­de KOAH geliş­mek­te­dir. Genel­lik­le 40’lı yaş­lar­dan son­ra belir­ti ver­me­ye baş­la­yan has­ta­lı­ğın en sık bul­gu­la­rı olan öksü­rük ve bal­gam, kişi­ler tara­fın­dan siga­ra­ya bağ­lı şikâ­yet­le­ri ola­rak değer­len­di­ril­di­ği için genel­lik­le tanı has­ta­lı­ğın iler­le­miş saf­ha­la­rın­da konu­la­bil­mek­te bu da teda­vi başa­rı­sı­nı maale­sef azaltmaktadır.

BU BELİ­RT­İL­E­RE DİKKAT

Siga­ra baş­ta olmak üze­re zarar­lı mad­de­le­rin bronş yapı­sı­nı boz­ma­sıy­la bron­şit ve de hava kese­cik­le­ri­nin yapı­la­rı­nın boz­ma­sıy­la da amfi­zem geli­şir. KOAH bu iki duru­mun bir bir­le­şi­mi ola­rak orta­ya çıkar. KOAH’ın söy­le­di­ği­miz gibi en sık belir­ti­le­ri öksü­rük, bal­gam ve nefes dar­lı­ğı­dır. Önce­lik­le sabah­la­rı yoğun ola­rak baş­la­yan şikâ­yet­ler, siga­ra içi­mi­ne devam edil­me­si ve teda­vi alın­ma­ma­sı sonu­cun­da gün içi­ne de yayı­la­rak iler­le­yi­ci bir yapı­ya bürü­nür ve gide­rek şiddetlenir.

KOAH HAS­TA­LA­RI­NA ZATÜR­RE VE GRİP AŞI­SI YAPILABİLİR

Üze­ri­ne basa­rak söy­le­mek gere­kir­se has­ta­lı­ğın iler­le­ye­rek ağır rahat­sız­lık­la­rın orta­ya çık­ma­sı­nı önle­mek için yapıl­ma­sı gere­ken SİG­ARA içi­mi­nin bıra­kıl­ma­sı­dır. KOAH tanı­sı, uzun süre­li siga­ra içim hikâ­ye­si olan ve bah­se­di­len şikâ­yet­le­re sahip kişi­le­re Solu­num Fonk­si­yon Tes­ti yapı­lıp tıka­nık­lı­ğın sap­tan­ma­sıy­la konur. Teda­vi baş­ta siga­ra olmak üze­re akci­ğer­le­re zarar veren tüm etken­ler­den korun­ma ve düzen­li nefes açı­cı ilaç­la­rın kul­la­nı­mı şek­lin­de­dir. Yiye­cek­ler­den daha çok sulu gıda­lar ter­cih edil­me­li, gaz şikâ­ye­ti oluş­tu­ra­cak besin­ler­den kaçınılmalıdır.

KOAH has­ta­la­rı­na her sene kışa girer­ken mut­la­ka grip ve zatür­re aşı­la­rı­nın yapıl­ma­sı da mik­ro­bik alev­len­me­le­rin engel­len­me­si adı­na önem taşı­mak­ta­dır. KOAH, siga­ra­nın sebep oldu­ğu bir has­ta­lık­tır, haya­tı­nız boyun­ca siga­ra içme­ye­rek iler­le­miş evre­le­rin­de ölüm­cül ola­bi­len bu kro­nik rahat­sız­lık­tan uzak dur­ma­nız gerekir.

İlgili Haberler

Leave a Comment