Üzgünken daha akıllıyız!

Kişi­sel geli­şim kitap­la­rın­da sık­ça olum­lu düşün­me­nin, olum­lu tavır­la­rın ve olum­lu dav­ra­nış­la­rın fay­da­la­rın­dan bah­se­di­lir. Bu kitap­lar­da üzün­tü kişi­den uzak olma­sı ya da tama­men yok edil­me­si gere­ken prob­lem­li bir duy­gu ola­rak nite­len­di­ri­lir. Her ne kadar kişi­nin ken­di­ni mut­lu his­set­me­si arzu edil­se de, bazı durum­lar­da bel­li bir düzey­de üzgün his­set­mek de kişi­ye önem­li fay­da­lar sağ­la­ya­bi­li­yor. Uzman Kli­nik Psi­ko­log ve Hip­noz Uzma­nı Meh­met Baş­kak, üzün­tü duy­ma­nın kişi­ye bazı önem­li fay­da­lar da sağ­la­dı­ğı­nı söy­lü­yor. İşte size üzün­tü­nün fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ren bazı durumlar:

MUT­LU­LUK ZİHNİ YANILTABİLİR

Mut­lu ruh hali çev­re­miz­de tesa­dü­fi ola­rak gör­dü­ğü­müz ş eyler­le ilgi­li onla­ra dik­ka­ti­mi­zi ver­me ve son­ra­dan onlar­la ilgi­li detay­la­rı hatır­la­ma gücü­mü­zü zayıf­la­ta­bi­lir­ken, sıkın­tı­lı bir ruh hali bunu art­tı­ra­bi­li­yor. Kötü bir ruh halin­de olan­lar, ruh hali iyi olan­la­ra göre gör­dük­le­ri detay­la­rı daha doğ­ru hatır­la­ya­bi­li­yor. Mut­lu ruh hali kişi­nin bil­gi­le­ri zih­nin­de daha dik­kat­li ve uya­nık ş ekil­de işle­me yeti­si­ni azal­tı­yor ve yanıl­tı­cı bil­gi­nin hafı­za­da­ki orji­nal bil­gi­yi tah­rif etme ris­ki­ni art­tı­rı­yor. Buna kar­şı­lık kötü bir ruh hali kişi­nin detay­la­ra daha çok odak­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yor ve kişi­nin hafı­za­sı onu daha az yanıltıyor.

ÜZÜN­TÜ MÜCA­DE­LE­YE MOTİ­VE EDER

Mut­lu oldu­ğu­muz zaman­lar­da, doğal ola­rak o mut­lu­luk his­si­nin hep devam etme­si­ni iste­riz. Mut­lu­luk his­si bize şu mesa­jı verir, şu anda güven­li ve hep alı­şık oldu­ğun bir ortam­da­sın ve bir şeyi değiş­tir­mek iste­di­ğin­de çok az çaba sar­fet­men yeter­li, her­şey yolun­da mesa­jı verir. Buna kar­şı­lık, üzün­tü his­si hafif bir alarm sin­ya­li gibi­dir, çev­re­miz­de bulu­nan bir zor­luk­la başa çıka­bil­me­miz için bizi daha çok çaba har­ca­ma­ya ve daha faz­la moti­ve olma­ya sevk eder, duru­mu düzelt­me­ye yöne­lik bir ener­ji orta­ya çıkartır.

DAHA KOLAY İKNA EDERLER

Yapı­lan deney­ler­de, üzgün bir ruh halin­de olan kişi­le­rin daha çok ikna edi­ci konuş­tu­ğu ve konuş­tuk­la­rı­nı savun­mak için daha etki­li ve somut argü­man­lar orta­ya koy­du­ğu­nu ve pozi­tif bir ruh halin­de olan kişi­le­re göre diğer insan­la­rı bir şeye ikna etme konu­sun­da daha iyi olduk­la­rı­nı görüldü.Mutlu ruh halin­de olan­la­ra göre, üzgün bir ruh halin­de olan­lar adil olma konu­sun­da daha dik­kat­li. Kişi­nin için­de bulun­du­ğu ruh hali onun ben­cil mi yok­sa adil mi oldu­ğu konu­su­nu da etkiliyor.

MUHA­KE­ME YETE­NE­Ğİ­Nİ ARTIRIR

İns­an­oğlu sık­lık­la sos­yal iliş­ki­le­riy­le ilgi­li çıka­rım­lar yapar, baş­ka­la­rı­nın düşün­ce ve dav­ra­nış­la­rı­nı anla­mak ve tah­min etmek için sos­yal işa­ret­le­ri oku­ma­ya çalı­şır. Ne yazık ki, kişi­nin yap­tı­ğı bu çıka­rım­la­rın yan­lış olma ihti­ma­li bey­ni­mi­zin kul­lan­dı­ğı bazı kısa yol­lar ve sahip oldu­ğu­muz bazı önyar­gı­lar nede­niy­le olduk­ça yük­sek­tir. Tek­rar tek­rar yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­lar­da insan­la­rın mut­luy­ken, önyar­gı­la­rı­na göre sos­yal çıka­rım­lar yap­ma ihti­mal­le­ri­nin daha yük­sek oldu­ğu­nu gör­dük. Mut­lu bir ruh hali kişi­ye tanı­dık gelen şeyi doğ­ru ola­rak gör­me eği­li­mi­ni art­tı­rı­yor, üzgün bir ruh hali ise tam ter­si etki yapı­yor. Üzgün bir ruh halin­de olan kişi­ler man­tık­sal hata­lar yap­ma­ya daha az meyil­li­dir­ler ve tanık olduk­la­rı bir ola­yı anla­tır­ken daha az yan­lış yapar­lar. Kötü bir ruh hali aynı zaman­da kişi­nin ilk edin­di­ği izle­ni­me çok faz­la önem verip daha son­ra orta­ya çıkan detay­la­rı önem­se­me­me­sin­den kay­nak­la­nan ve baş­ka bir peşin önyar­gı olan önce­lik etki­si­nin azal­ma­sı­nı sağ­lar. Kötü bir ruh hali izle­nim edin­me süreç­le­ri­nin daha doğ­ru şekil­de ger­çek­leş­me­si­ne yar­dım­cı olur.

İlgili Haberler

Leave a Comment