Uzamış öksürük verem habercisi olabilir

Yrd. Doç. Dr. Hül­ya Vatansev

Uzun süren öksü­rük, kilo kay­bı, gece ter­le­me­si, iştah­sız­lık ve kan tükür­me gibi semp­tom­lar­la verem has­ta­lı­ğı­nın ken­di­si­ni bel­li etti­ği­ni belir­ten Medi­ca­na Kon­ya Has­ta­ne­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Hül­ya Vatan­sev, tanı­sı konu­la­bi­len ve teda­vi­si müm­kün olan verem has­ta­lı­ğın­dan dola­yı hala pek çok has­ta­nın öldü­ğü­nü, eği­tim eksik­li­ği, yok­sul­luk, sağ­lık kuru­lu­su­na ula­şa­ma­ma, tanı konu­la­ma­ma­sı, ilaç yok­lu­ğu, yeter­siz teda­vi ve ila­ca direnç­li tüber­kü­loz nede­niy­le ölüm sayı­sı­nın çok oldu­ğu­nu dile getir­di. Yrd. Doç. Dr. Hül­ya Vatan­sev Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü, 2014 yılın­da tüm dün­ya­da 9,6 mil­yon yeni tüber­kü­loz (verem) has­ta­sı­nın orta­ya çık­tı­ğı­nı, bun­la­rın 1 mil­yo­nu­nun çocuk oldu­ğu­nu belirtti.

VEREM NASIL BULAŞIR?

Verem solu­num yolu ile insan­dan insa­na bula­şır. Kan ile temas ve baş­ka bir yol­la akci­ğer tüber­kü­lo­zu geliş­mez. Has­ta kişi­nin öksür­me­si ile orta­ma yayı­lan tüber­kü­loz mik­ro­bu solu­num yoluy­la sağ­lık­lı kişi­ye bula­şır ve has­ta­lık süre­ci başlar.

VEREM NASIL TEŞ­HİS EDİLİR?

Yapı­lan muaye­ne sonuç­la­rın­da has­ta­dan iste­ni­len tet­kik­ler sonu­cun­da teş­his konur. Bu tet­kik­ler; bal­ga­mın ince­len­me­si, kan tah­lil­le­ri ve akci­ğer gra­fi­si ola­bi­lir. Bir diğer yön­tem ise sabah has­ta­dan alı­nan mide suyu­nun incelenmesidir.

VEREM TEDA­Vİ­Sİ NASIL OLUR?

Günü­müz­de teda­vi­si müm­kün kolay ve ucuz­dur. Teda­vi­si baş­la­dık­tan son­ra en az 6 ay süre­li devam eder. Teda­vi süre­si ve ilaç­la­rı kişi­ye göre deği­şik­lik gös­te­rir. Teda­vi ile yak­la­şık 15 gün­de bula­şı­cı­lık sona erer. Tanı­sı ve teda­vi­si var olan bir has­ta­lık­ta insan­lar halen neden ölmek­te­dir gibi bir soru­nun ceva­bı; eği­tim eksik­li­ği, yok­sul­luk, sağ­lık kuru­lu­şu­na ula­şa­ma­ma, tanı konu­la­ma­ma­sı, ilaç yok­lu­ğu, yeter­siz teda­vi ve ila­ca direnç­li tüber­kü­loz olma­lı. Ülke­miz­de verem savaş dis­pan­ser­le­ri­ne ücret­siz ula­şıl­mak­ta­dır. Tüber­kü­loz has­ta­la­rı­nın tet­kik ve teda­vi­le­ri ücret­siz­dir ve ilaç­la­rı dev­let tara­fın­dan kar­şı­la­nır. Teda­vi­si müm­kün olan bu has­ta­lık­tan en önem­li korun­ma yolu B.C.G aşı­sı­dır. Verem aşı­sı ülke­miz­de 1952 tari­hin­de yapıl­ma­ya baş­la­mış­tır. Sağ­lık kuru­lu­şun­da ücret­siz ola­rak yapılır.

VEREM­DEN KORUN­MA YOL­LA­RI NELERDİR?

Verem­den korun­ma yol­la­rı; verem­li ve teda­vi alma­yan has­ta­lar­la temas­tan kaçı­nıl­ma­lı, den­ge­li bes­len­me­li hava­sız yer­ler­de bulu­nul­ma­ma­lı, öksü­ren has­ta­lar­la temas etme­me­li, açık ve temiz hava­da dolaş­ma­lı­yız. Her öksü­rük verem­den kay­nak­lan­maz fakat uza­mış öksü­rük de verem akla getirilmelidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment