Uyurken ağzınızı kapatın!

DİŞ / AĞUS­TOS 2016

Yeni Zelanda’daki Ota­go Üniversitesi’nde uyku uzma­nı Joan­ne Choi baş­kan­lı­ğın­da yapı­lan araş­tır­ma­da, uyur­ken ağız­dan nefes alma­nın diş çürü­ğü­ne neden oldu­ğu tes­pit edil­di. Ağız­dan nefes alma duru­mun­da ağı­zın daha asi­dik oldu­ğu ve diş mine­le­ri­nin zarar gör­dü­ğü orta­ya çıka­rıl­dı. Uzman­lar, sabah ağız kuru­lu­ğu şika­ye­ti ile uya­nan kişi­le­rin büyük ihti­mal­le gece uyku­la­rın­da ağız­la­rın­dan nefes aldık­la­rı­nı belirtiyor.

uyurken

Konuy­la ilgi­li konu­şan Diş Heki­mi Per­tev Kök­de­mir, Ağız­dan nefes alma­nın diş sağ­lı­ğı­mız açı­sın­dan en büyük deza­van­ta­jı ağız kuru­lu­ğu­na neden olma­sı­dır” diyor. Kök­de­mir, Ağız kuru­lu­ğu­nun neden diş sağ­lı­ğı­na olum­suz etki­si oldu­ğu­nu anla­ya­bil­me­miz için önce­lik­le tükü­rük sal­gı­sı­nın öne­min­den bah­set­me­miz gere­kir” diye­rek uyarıyor.

TÜKÜ­RÜK DİŞL­ER­İN TEMİZ KAL­MA­SI­NI SAĞLAR 

Diş Heki­mi Per­tev Kök­de­mir, uyur­ken ağız­dan nefes alma­nın diş sağ­lı­ğı­mı­zı nasıl bu kadar etki­le­ye­bil­di­ği­ni şu söz­ler­le açık­lı­yor: Tükü­rük ağzı nem­li tutar, yiye­cek­le­rin par­ça­lan­ma­sı­na ve yut­kun­ma­ya yar­dım­cı olur. Aynı zaman­da önem­li bir ağız temiz­le­me ara­cı­dır; diş­le­rin ve dilin temiz kal­ma­sı­nı sağ­lar. Ancak bu görev­le­ri­nin dışın­da yapı­cı bir özel­li­ği var­dır. Diş­le­ri­mi­zin sert mad­de­si hid­rok­si­apa­tit kris­ta­lin­den oluş­mak­ta­dır. Su, ken­di­ne has özel­lik­le­ri saye­sin­de tuz kris­tal­le­ri içe­ri­sin­de­ki iyon­la­rı çöze­bil­mek­te­dir. Hid­rok­si­apa­tit, içe­ri­sin­de­ki kris­tal­ler çok sıkı bağ­lan­mış olma­sı­na rağ­men su içe­ri­sin­de çözü­lür ve büzü­lür­ler. Eğer tükü­rük olma­say­dı bu çözül­me ve büzül­me diş mine­le­rin­de çürük­le­re neden ola­cak­tı. Çün­kü tükü­rü­ğün içe­ri­sin­de­ki iyon­lar kris­tal yapı­da­ki boş­luk­la­rı tuta­rak mine taba­ka­sı­nın aşın­ma­sı­nı önlerler”.

İlgili Haberler

Leave a Comment