Üroonkoloji Kongresi Antalya’da

kongre-2-1EKİM 2015

12. Üro­on­ko­lo­ji Kong­re­si, 1115 Kasım tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya, Belek’te ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Kong­re­ye dün­ya­nın fark­lı ülke­le­rin­den yüz­den faz­la konuş­ma­cı ve yak­la­şık 10.000 kişi katıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Dr. Eila Skin­ner, Dr. Ian Tan­nock, Dr Cora N. Stern­berg, Dr. Vito Pan­so­do­ro, Dr. Dobo­rah Kuban, Dr. Alan Hor­wich, Dr. Axel Heiden­re­ich, Dr. Ashish Kamat, kong­re­de biri­kim­le­ri­ni pay­la­şa­cak ala­nın uzman­la­rın­dan bir­ka­çı. Üro­on­ko­lo­ji Derneği’nin bu yıl üye­li­ğe kabul edil­di­ği Uni­on for Inter­na­ti­onal Can­cer Cont­rol (UICC) Der­ne­ği de düzen­le­necek özel bir otu­rum­la bilim­sel prog­ram­da yer alacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment