Ürojinekoloji Sempozyumu Ankara’da yapılacak

uerojinekoloji-kongresiMAYIS 2016

Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Ana­bi­lim Dalı’nda düzen­le­necek olan III. Ürojinekoloji’de Gün­cel Yak­la­şım­lar Sem­poz­yu­mu, 35 Hazi­ran tarih­le­ri ara­sın­da yapılacak.

Daha önce 2011 ve 2013 yıl­la­rın­da iki defa düzen­le­nen sem­poz­yum, bu yıl üro­ji­ne­ko­lo­ji ala­nın­da yet­kin, ulus­lar ara­sı say­gın­lı­ğa sahip uzman­la­rın konuş­ma­la­rı ile zen­gin­leş­ti­ri­lecek. Ulus­la­ra­ra­sı alan­da önem­li bir isim olan ICS yöne­tim kuru­lu üye­si ve seçil­miş genel sek­re­ter göre­vi­ni yürü­ten Prof. Dr. She­rif Mourad da sem­poz­yu­ma davet edildi.

İlgili Haberler

Leave a Comment