Umut Özkul, Janssen Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak atandı

Umut Özkul
Umut Özkul

NİS­AN 2016

Umut Özkul, 1999 yılın­da John­son & Johnson’ın ilaç gru­bu Jans­sen Türkiye’ye Hazi­ne ve Rapor­la­ma Müdü­rü ola­rak katıl­dı. Özkul, yeni göre­vin­de Kurum­sal İlişk­il­er Direk­tö­rü ola­rak, Jans­sen Tür­ki­ye Ruh­sat­lan­dır­ma, Sağ­lık Eko­no­mi­si, Fiyat­lan­dır­ma ve Sağ­lık Poli­ti­ka­sı stra­te­ji­le­ri­ne lider­lik edecek. Bun­lar­la bir­lik­te Jans­sen Türkiye’nin iş ve ürün kali­te­si­ne yöne­lik başa­rı­lı geç­mi­şi­ni devam ettir­mek adı­na Kalite’den de sorum­lu olacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment