Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi İstanbul’da

kongre-1-1EKİM 2015

Her­kes İçin Acil Sağ­lık Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­necek Ulus­la­ra­ra­sı Afet ve Acil Tıp Kong­re­si”, 2629 Kasım 2015 tarih­le­rin­de İstanbul’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­nin içe­ri­ği Acil Tıp, Afet Tıb­bı, Afet Yöne­ti­mi ve İlky­ard­ım ola­rak belirlendi. 

Ulus­la­ra­ra­sı Afet ve Acil Tıp Kongresi’nde afet­le­ri, afet­le­rin insan­lar, can dost­la­rı­mız, çev­re­miz üze­ri­ne etki­le­ri­ni ve bu etki­le­re kar­şı neler yapı­la­bi­le­ce­ği­nin ele alı­na­ca­ğı­nı ifa­de eden Her­kes İçin Acil Sağ­lık Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı ve Kong­re Baş­ka­nı Dr. Ülkü­men Rodop­lu şun­la­rı söyledi: 

Afet­ler, ister doğal, ister­se insan eliy­le ger­çek­leş­miş olsun, yüz­yıl­lar boyun­ca insan­la­rın yaşa­mı­nı etki altı­na almış­tır. Dep­rem, sel, hor­tum, top­rak kay­ma­sı gibi doğal afet­le­rin yanı sıra kaza­lar, savaş­lar, göç­ler, maden kaza­la­rı gibi insan eliy­le ger­çek­le­şen afet­le­rin yaşan­tı­mı­zı nasıl etki­le­di­ği­ni bili­yo­ruz. Dün­ya­nın dört bir yanın­da orta­ya çıkan afet­ler ve etki­le­ri üze­ri­ne dene­yim­le­ri­miz var. Bu dene­yim­le­ri pay­laş­tı­ğı­mız­da afet­ler­le daha kolay baş edebiliriz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment