Ultherapy” Yüzünüzde Biriken Yılların Yorgunluğunu Siliyor

1 copy

Kırı­şık­sız ve ger­gin yüz hat­la­rı­na sahip olmak için este­tik ope­ras­yon iste­me­yen kadın­lar Ult­he­rapy uygu­la­ma­sı ile genç­le­şi­yor. Rino­est Klinik’ten Op. Dr. Coş­kun Şan­ver­di, FDA onay­lı bu yeni tek­no­lo­ji hak­kın­da bil­gi veriyor.

 

Ult­ra­so­nik Yüz Ger­me (Ult­he­rapy) nedir?

Ult­he­rapy” Ult­ra­so­und tek­no­lo­ji­si ile cil­din derin­lik­le­ri­ne akus­tik ener­ji gön­de­ri­le­rek, cil­de her­han­gi bir hasar ver­me­den cilt altı­nın ısı­tıl­ma­sı saye­sin­de cilt­te sıkı­laş­ma ve ger­gin­lik sağ­la­yan, kola­jen üre­ti­mi­ni art­tı­ran bir yön­tem­dir. Op. Dr. Coş­kun Şan­ver­di, Amerika’dan son­ra Türkiye’de de büyük ilgi gören bu uygu­la­ma için; Ult­he­rapy” moni­tö­rün­den cilt – cilt altı ve derin doku­lar izlen­mek­te, seçi­len böl­ge­ler­de, ayar­la­nan derin­lik­le­re akus­tik (ses dal­ga­la­rı) ener­ji gön­de­ril­mek­te­dir. Bu ener­ji ile cilt altın­da düz bir hat üze­rin­de yak­la­şık 1 mm ara­lık­lar­la küçük ısı hasar­la­rı oluş­tu­rul­mak­ta­dır” diyor.

Cil­din gev­şe­me ve sark­ma­la­rın­da, göz kapak­la­rın­da­ki tor­ba­lan­ma­lar­da, düşük kaş yapı­sın­da, göz çev­re­si ve alın kırı­şık­lık­la­rın­da, çene altı (gıdı) sark­ma­la­rın­da, boyun kırı­şık­la­rın­da etki­li bir yön­tem oldu­ğu­nu söy­le­yen Dr. Şan­ver­di, Bu düzelt­me­le­re ihti­yaç duyan her­kes için uygu­la­na­bi­len yön­te­min her­han­gi bir yan etki­si yok­tur. Uygu­la­ma­nın hemen ardın­dan cilt­te­ki topar­lan­ma göz­le görü­le­bi­lir. Yüzün bir yarı­sı­na uygu­la­nıp, diğer yarı­sı­na baş­lan­ma­dan yüz simet­ri­si ince­le­nir­se far­kın belir­gin oldu­ğu görü­le­cek­tir. Asıl etki 23 ay içe­ri­sin­de görü­lecek, yüz­de­ki geril­me ve genç­leş­me belir­gin­le­şe­cek­tir” diye konuşuyor.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment