Ülkesini koruyamayan DEVLET…

ali seven-logo.qxpBAKIŞ AÇI­SI / AĞUS­TOS 2016

15 Tem­muz gece­si bu ülke­nin yaşa­dık­la­rı­nı görün­ce Dev­let” ve Halk” ref­lek­si­nin ne den­li önem­li oldu­ğu­nu düşündüm.

Bu gece­yi ülke­mi­ze yaşa­tan­la­ra vatan haini”, cani” demek bile az geli­yor içimden…

Onlar olsa olsa var­lı­ğın­dan nasi­bi­ni ala­ma­mış güruh”tur…

Ancak, 15 Tem­muz gece­si­ne kadar bu ülke­yi koru­ya­ma­yan Dev­letimi­zi yöne­ten­le­ri de suç­la­mak geli­yor içimden…

Ülke­mi­zi yöne­ten­ler, özel­lik­le son 36 yıl­dır söz­de bir cema­atin önü­nü kade­me­li ve nere­dey­se sınır­sız aça­rak, karan­lık gele­ce­ğe hız­la yol aldı­ğı­mı­zın neden far­kı­na varmadılar?..

Bunun tek bir yanı­tı var: OY… OY… OY… İKT­İD­AR OLMA HEVESİ…

İşte, bu heves siya­si­le­ri­mi­zin gözü­nü gör­mez hale getirdi…

Bilinç­li hal­kı­mı­zın duru­şu ülke­mi­zi uçu­ru­mun eşi­ğin­den döndürdü…

15 Tem­muz gece­si­ne gele­ne kadar bu ülke­yi yöne­ten tüm siya­si­le­rin çok ama çok iyi düşün­me­si gerekiyor…

15 Tem­muz gece­sin­de bu halk olma­say­dı ülke­miz, ben diye­yim 50 yıl, siz deyin son­su­za kadar bir çuku­run içe­ri­sin­de olacaktı.

Şim­di bu hal­kın siya­si­ler­den bek­le­di­ği bir tek şey var:

Oya dönü­şecek karan­lık emel­le­ri olan odak­la­rın önü­nü açmamak!..

TURKEY-SECURITY/

Ülke­yi yöne­tecek kad­ro­la­rı sen şucu­sun, sen bucu­sun” deme­den bil­gi­li, liya­kat­lı insan­la­rı­mız­dan ayrım­cı­lık” yap­ma­dan seçmek!..

16 Temmuz’dan iti­ba­ren yaşa­nan siya­si atmos­fe­ri sürdürmek!..

Cadı Avcı­lı­ğından uzak, fiilin içe­ri­sin­de biz­zat olan­la­ra gerek­li en ağır ceza­la­rı ver­mek, masu­ma­ne duy­gu­la­rı olan hal­kı­mı­zı bu cin­net haliyle suç­la­ma­mak!..

Neden mi?

Unut­ma­yın bu ülke­nin masum”, mane­vi­ya­tı yük­sek” hal­kı kadar, bu ülke­nin tüm siya­si kad­ro­la­rıy­la bir­lik­te Baş­ba­ka­nı ve Cum­hur­baş­ka­nı da KAN­DI­RIL­DI…

1960, 1980 dar­beleri­ni ve diğer tüm aske­ri müda­ha­le­leri gören, yaşa­yan bir çift göz ola­rak diyo­rum ki:

Artık, ayrım­cı­lık” yap­ma­dan, geç­miş­ten ders çıka­rak gele­ce­ğe bak­ma ve BİRL­İK OLMA zamanıdır…

İlgili Haberler

Leave a Comment