Nüfusunun Yüzde 65’i Genç: SEYŞELLER

Layout 1EKİM 2014

seysel-1Hint Okyanusu’nda 115’in üze­rin­de ada­dan olu­şan Sey­şel­ler Cum­hu­ri­ye­ti, Afrika’nın doğu­sun­da, Madagaskar’ın ise kuzey­do­ğu­sun­da yer almak­ta­dır. 1505’de Por­te­kiz­li­ler­ce bulun­du­ğu sanı­lan ve 1768’de Fran­sız­lar­ca işgâl edi­len Sey­şel­ler, 1794’te İng­ilt­ere yöne­ti­mi altı­na gir­di. 1814’te Paris Antlaşması’yla İngiltere’ye veri­len Sey­şel­ler, 1903’te İng­ilt­ere Krallığı’na bağ­lı bir kolo­ni hâli­ne gel­di. 1976’da ise bağım­sız­lı­ğı­nı elde etti. Dar­be­den son­ra 1979’da yeni ana­ya­sa ile tek par­ti­li bir dev­let oldu. 1977’deki dar­be­den son­ra­ki çok par­ti­li seçim 1992’de yapıldı.

493 km2 yüzöl­çüm­de 92 ada ve ada­cık, mer­can ve gra­nit ada ve kaya­lık­la­ra sahip olan Seyşeller’in en büyük ada­sı 142 km2lik Mahé Adası”dır ve bu ada­da­ki Mor­ne Seyc­hel­lors Tepe­si” ülke­nin 900 m. ile en yük­sek tepesidir.

seysel-281 bin nüfus­lu Seyşeller’in baş­ken­ti Victoria’dır. Gay­ri Safi Yurt İçi Har­ca­ma­sı 626 mil­yar USD olan Seyşeller’de kişi başı mil­li gelir yak­la­şık 12 bin USD’dir. İng­il­izce” ve Fran­sız­ca” res­mi dili olan Seyşeller’in en önem­li endüst­ri­si gıda endüst­ri­si olup deniz ürün­le­ri önem­li bir gelir kay­na­ğı­dır. Nüfu­su­nun yüz­de 65’i genç olan Seyşeller’de iş gücü­nün %19’u tarım­da, %20’si mâden­ci­lik ve inşa­at­çı­lık­ta, %14’ü kamu sek­tö­rün­de ve sos­yal hiz­met­ler­de, %11’i de lokan­ta ve hotel­ler­de istih­dam edilmektedir.

Kuru­tul­muş hin­dis­tan­ce­vi­zi içi, tar­çın, sabun ve par­füm yağı, vanil­ya ve balık ihraç eden Seyşeller’in diğer önem­li gelir kay­nak­lar ise guano, kap­lum­ba­ğa kabu­ğu, köpek­ba­lı­ğı yüz­ge­ci ve diğer balık ürünleridir.

İlgili Haberler

Leave a Comment