Uğur Küçükçetin Bayer Türkiye’den Amerika’ya Atandı

BAYER Türk’ün Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı biri­min­de OTC gru­bu ürün­le­rin Mar­ka Müdü­rü ola­rak görev yapan Uğur Küçük­çe­tin, Aspi­rin Avru­pa Küre­sel Mar­ka Müdü­rü ola­rak atan­dı. Bayer’in Amerika’daki genel mer­ke­zin­de görev yapa­cak olan Küçük­çe­tin, Aspirin’in Avru­pa paza­rın­da­ki pazar­la­ma ve ile­ti­şim faali­yet­le­rin­den sorum­lu olacak.
Küçük­çe­tin kariye­ri­ne 2003 yılın­da Lore­al Türkiye’de satış tem­sil­ci­si ola­rak baş­la­dı. Ardın­dan Phi­lip Mor­ris Tür­ki­ye ve Coca Cola Türkiye’de pazar­la­ma ve mar­ka yöne­ti­mi alan­la­rın­da çalış­tı. Bayer Türk’te 2009 yılın­dan bu yana OTC gru­bu ürün­le­rin Mar­ka Müdürlüğü’nü yürü­ten Küçük­çe­tin, Sup­radyn, One-a-Day ve Redoxon’ın pazar­la­ma stra­te­ji­le­ri­nin tanım­lan­ma­sı ve yürü­tül­me­sin­den sorum­lu ola­rak görev yapıyordu.

İlgili Haberler

Leave a Comment