Ufuk Mahir Sandoz İnsan Kaynakları Direktörü

Ufuk Mahir_GörselSan­doz Tür­ki­ye, İns­an Kay­nak­la­rı Direktörlüğü’ne H. Ufuk Mahir atan­dı. Mahir yeni göre­vin­de, San­doz Tür­ki­ye faali­yet­le­ri­ne kat­ma değer sağ­la­mak ama­cı ile şir­ket hedef­le­ri ve Glo­bal İns­an Kay­nak­la­rı stra­te­ji­le­ri­ne göre belir­le­nen kısa ve uzun vade­li insan kay­nak­la­rı stra­te­ji­le­ri­ni geliş­tir­mek ve yöne­tim kad­ro­la­rı­na ilgi­li konu­la­rın­da reh­ber­lik ede­rek des­tek ver­mek­ten sorum­lu ola­cak. Son ola­rak 20102013 yıl­la­rı ara­sın­da Arzum Şir­ket­ler Grubu’nda Tür­ki­ye, Hong Kong ve Make­don­ya ülke­le­rin­den sorum­lu İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Mahir, aynı zaman­da Tür­ki­ye İns­an Kay­nak­la­rı Der­ne­ği (PER­YON) Yöne­tim Kuru­lu üyesi.

İlgili Haberler

Leave a Comment