Üçüncü Yaşa 3 Ressam, 3 Palet, 3 Fırça

Bayın­dır İçer­enk­öy Has­ta­ne­si 3. yaşı­nı kutluyor

Bayın­dır Sağ­lık Gru­bu bün­ye­sin­de­ki Bayın­dır İçer­enk­öy Hastanesi’nin, 3. yaşı 26 Şubat Salı günü sağ­lık­la sana­tın bira­ra­ya gel­di­ği ‘’3. Yaş 3 Res­sam 3 Palet 3 Fır­ça’’ etkin­li­ğiy­le kutlandı.

İş Ban­ka­sı işti­ra­ki Bayın­dır Sağ­lık Gru­bu bün­ye­sin­de­ki Bayın­dır İçer­enk­öy Hastanesi’nin 3. yaşı, piya­nist Tur­gay Telli’nin müzi­ği eşli­ğin­de ‘’Gelin­cik­ler Res­sa­mı’’ ola­rak bili­nen Hik­met Çetin­ka­ya ile Şük­ran İst­anb­ullu ve Nuran Hazan’ın katı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len 3. Yaş 3 Res­sam 3 Palet 3 Fırça’’etkinliğiyle kutlandı.

Bayın­dır Sağ­lık Gru­bu Genel Müdü­rü Doğan Sar­ba­n­’ın da katı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen etkin­lik­te Çetin­ka­ya, İst­anb­ullu ve Hazan’ın has­ta­lar­la bir­lik­te yap­tık­la­rı resim­ler­de sağ­lık­ve sanat iliş­ki­si tuva­le yansıtıldı.

Bayın­dı­rİ­ç­er­enk­öy Has­ta­ne­si Direk­tö­rü Cem Talas,  3. yaşı­na giren Bayın­dır İçerenköy’ün  Sanat dos­tu bir has­ta­ne’’ oldu­ğu­nu dile geti­re­rek, Gelin­cik­ler Res­sa­mı’’ Hik­met Çetinkaya’nın 240 ori­ji­nal ese­ri­nin de has­ta­ne kori­dor­la­rın­da ser­gi­len­di­ği­ni ifa­de etti.

Has­ta­ne­nin 3. yaşı­nı yine bir sanat etkin­li­ğiy­le kut­la­dık­la­rı­na vur­gu yapan Talas, bunun has­ta­la­rın moral değer­le­ri ve iyi­leş­me­le­ri­ne olum­lu kat­kı­lar sağ­la­dı­ğı­nı söyledi.

Bayın­dır İçer­enk­öy Hastanesi’nde; Acil Tıp, Genel Cer­ra­hi, Kadın Has­ta­lık­la­rı­ve Doğum, Yeni­do­ğan, İç Has­ta­lık­la­rı, Gast­ro­en­te­ro­lo­ji, Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı, Kulak Burun Boğaz, Göz Has­ta­lık­la­rı, Orto­pe­di ve Travmatoloji,Üroloji, Nöro­lo­ji, Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı, Beyin ve Sinir Cer­ra­hi­si, Fizik Teda­vi­ve Reha­bi­li­tas­yon, Kar­di­yo­lo­ji, Kar­di­yo­vas­kü­ler Cer­ra­hi, Der­ma­to­lo­ji, Anes­te­zi­ve Reani­mas­yon, Endok­ri­ono­lo­ji, Bes­len­me ve Diyet, Plas­tik Cer­ra­hi, Tıb­bi­On­ko­lo­ji, Psi­ki­yat­ri, Göğüs Has­ta­lık­la­rı, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı, Labo­ra­tu­ar, Rad­yo­lo­ji ve Nük­le­er Tıp branş­la­rın­da hiz­met ver­mek­te olup; giri­şim­se­liş­lem­le­rin de yapıl­dı­ğı tam dona­nım­lı görün­tü­le­me mer­ke­zi ve günü­mü­zün önem­li­sağ­lık sorun­la­rın­dan biri­ne çözüm ama­cıy­la çalı­şan Uyku Bozuk­luk­la­rı Mer­ke­zi­ni Bayindirde bün­ye­sin­de bulunduruyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment