UCB’den epilepsi eğitimi

Epi­lep­si has­ta­lı­ğı hak­kın­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak ve epi­lep­si­li çocuk­la­rın sağ­lık­lı bir eği­tim ve öğre­tim haya­tı geçir­me­le­ri­ni sağ­la­mak için Bel­çi­ka köken­li biyo­tek­no­lo­ji şir­ke­ti olan UCB Pharma’nın koşul­suz des­te­ği ile ‘’Sivas E ğitim­ci­le­ri Sem­poz­yu­mu’’ ger­çek­leş­ti­ril­di. Sivas’ta hiz­met veren tüm okul­lar­dan 5’er tem­sil­ci ile top­lam 500 öğret­me­nin katıl­dı­ğı sem­poz­yum­da, Prof. Dr. Ertuğ­rul Bola­yır ve Yrd. Doç. Dr. Bur­ha­net­tin Çiğ­dem a’dan z’ye epi­lep­si­yi anlat­tı. Araş­tır­ma­la­ra göre, Türkiye’de 700 bin kişi epi­lep­si ile müca­de­le edi­yor. Her 100 kişi­den birin­de epi­lep­si görü­lü­yor ve bu oran­la dün­ya­da­ki en yay­gın nöro­lo­jik has­ta­lık­lar­dan biri.

İlgili Haberler

Leave a Comment