UCB Pharma’da yeni görevlendirmeler

Aslı Elgün

İmm­ün­ol­oji ve Nöro­lo­ji köken­li ağır has­ta­lık­lar­la müca­de­le için yeni­lik­çi ve kök­lü çözüm­ler sunan Bel­çi­ka köken­li biyo­tek­no­lo­ji fir­ma­sı UCB Phar­ma, Nöro­lo­ji Has­ta Değer Birimi’ne sağ­lık ala­nın­da dene­yim­li isim Aslı Elgün’ü trans­fer etti. Dün­ya­da­ki en yay­gın nöro­lo­jik has­ta­lık­lar­dan biri olan epi­lep­si ala­nın­da has­ta­la­rın haya­tın­da değer yarat­ma ama­cıy­la çalış­ma­la­rı­na devam eden UCB Pharma’nın, Nöro­lo­ji Has­ta Değer Biri­mi yeni Pazar­la­ma Müdü­rü Aslı Elgün, epi­lep­si ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek çalış­ma­la­ra yoğunlaşacak.

 

Seda Levent Baykara

Seda Levent Bay­ka­ra da, UCB Phar­ma İmm­ün­ol­oji Has­ta Değer Biri­mi Pazar­la­ma Müdü­rü göre­vi­ne atan­dı. Bay­ka­ra yeni göre­vin­de, immü­no­lo­ji köken­li ağır has­ta­lık­lar ara­sın­da yer alan Roma­to­id Art­rit, Aksi­yel Spon­di­lart­rit, Crohn Has­ta­lı­ğı ve Pso­ri­atik Artrit’in teda­vi­sin­de UCB Pharma’nın sun­du­ğu yeni­lik­çi ve kök­lü çözüm­ler üze­ri­ne yoğunlaşacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment