Uçak yolculukları sarsmasın

Dr. Sibel Özgül

Uçak yol­cu­luk­la­rı sıra­sın­da uça­ğın elekt­rik sis­te­min­den kay­nak­la­nan man­ye­tik alan söz konu­su­dur ve özel­lik­le müret­te­bat olmak üze­re yol­cu­lar da bu man­ye­tik ala­na maruz kalır­lar. Buna basınç far­kı, ısı­tı­lan veya soğu­tu­lan hava­nın sir­kü­le edil­me­si, jet­lag olu­şu­mu da ekle­nin­ce uçak yol­cu­luk­la­rı­nın vücut üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri daha da artar. Tamam­la­yı­cı Tıp Uzma­nı Medi­kal Este­tik Heki­mi Dr. Sibel Özgül, bu duru­mun vücu­du­mu­zun bağı­şık­lık sis­te­mi üze­rin­de olum­suz etki­ler yarat­tı­ğı­nı belir­te­rek sağ­lık­lı kişi­le­rin de uça­ğa bin­me­den önce özel­lik­le 2 lit­re su içme­le­ri­nin önem­li oldu­ğu­nu belirtti.

Bol su içme­nin yanın­da uçuş­tan önce 2 gram ve yol­cu­luk orta­sın­da 1 gram olmak üze­re top­lam 3 gram; okya­nus aşı­rı uçuş­lar­da ise uçuş­tan önce 2 gram, yol­cu­lu­ğun orta­sın­da 1 gram ve sonu­na doğ­ru 2 gram daha olmak üze­re top­lam 5 gram C vita­mi­ni alın­ma­sı vücu­du­mu­zun biorit­mi­ni koru­ya­rak olum­suz etki­le­ri­ni azal­ta­cak­tır. C vita­mi­ni­ne ila­ve ola­rak alı­nan 200 mcg Selenyum’un da ben­zer şekil­de fay­da­la­rı ola­cak­tır. Dola­şım soru­nu olan­la­rın mut­la­ka, sağ­lık­lı birey­le­rin de uzun uçuş­lar­dan önce ayrı­ca bebe aspi­ri­ni kul­lan­ma­la­rı gerekir.

İlgili Haberler

Leave a Comment