Üç hipertansiyondan sadece biri kontrol altında

HİP­ERT­ANS­İY­ON / HAZİ­R­AN 2016

Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği, Dün­ya Hiper­tan­si­yon Günü nede­niy­le yap­tı­ğı açık­la­ma­da, hiper­tan­si­yo­nun Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün rapor­la­rı­na göre ölü­mün önle­ne­bi­lir en önem­li nede­ni oldu­ğu­na dik­kat çek­ti. Açık­la­ma­da, Türkiye’de 18 yaş üze­ri her üç yetiş­kin­den biri­nin hiper­tan­si­yon has­ta­sı oldu­ğu belir­ti­lir­ken, sade­ce üç has­ta­dan biri­nin tan­si­yo­nu­nun kont­rol altın­da oldu­ğu ger­çe­ği­ne vur­gu yapıl­dı. İşte Türk Kar­di­yo­lo­ji Derneği’nin pay­laş­tı­ğı veri­le­re göre, hiper­tan­si­yon­da Tür­ki­ye ve dün­ya gerçekleri:

turkiyede-hipertansiyon

Yapı­lan ulu­sal ölçek­li büyük çalış­ma­lar­da 18 yaş üze­ri eriş­kin­ler­de her üç kişi­den birin­de, 50’li yaş­lar­dan iti­ba­ren her iki kişi­den birin­de HT oldu­ğu gösterilmiştir.

18 yaş üze­ri 15.5 mil­yon insa­nı­mız­da HT oldu­ğu varsayılabilir.

TEK­HARF çalış­ma­sı veri­le­ri­ne göre HT en sık Kara­de­niz böl­ge­sin­de görü­lür­ken onu Mar­ma­ra böl­ge­si takip etmek­te, en az Akde­niz ve Ege böl­ge­le­rin­de görülmektedir.

Ülke­miz­de kent­ler­de yaşa­yan erkek­ler­de 50 yaşın­dan son­ra orta­la­ma kan basın­cı, kır­sal kesi­me göre daha yük­sek bulun­muş­tur. Kadın­lar­da böy­le bir fark yoktur.

Tüm yaş grup­la­rın­da kan basın­cı kadın­lar­da daha yük­sek­tir. Türk kadı­nın­da kan basın­cı­nın erke­ğe göre daha yük­sek olu­şun­da daha yük­sek bir beden kit­le indek­si (obe­zi­te) önem­li sayılabilir.

Hiper­tan­si­yon, dün­ya­da her yıl 7.6 mil­yon kişi­nin ölü­mü­ne, 90 mil­yon kişi­nin malu­li­ye­ti­ne yol açmaktadır.

kimlerde-hipertansiyon-riski-daha-fazladir

Sağ­lık Bakanlığı’nın veri­le­ri­ne göre ülke­miz­de her dört ölüm­den biri­nin nede­ni HT’dir. Dolay­sıy­la HT’yi erken tanı­mak ve teda­vi etmek çok önem arz etmektedir.

Büyük tan­si­yon ola­rak bili­nen sis­to­lik kan basın­cın­da 2 mmHg’lık bir azal­ma, koro­ner arter has­ta­lı­ğı­na bağ­lı ölüm­ler­de %7, inme­ye bağ­lı ölüm­ler­de % 10 azal­ma­ya yol açmaktadır.

Türkiye’de HT far­kın­da­lı­ğı TUR­DEP-II veri­le­ri­ne göre %58.1’dir (kadın­lar­da %63.2, erkek­ler­de %48.5). Diğer bir ifa­de ile HT olan­la­rın orta­la­ma %42’si bunun far­kın­da değildir.

EURI­KA çalış­ma­sı sonuç­la­rı­na göre far­kın­da olan­la­rın ancak 1/3’ünde (%32.1) HT kont­rol altındadır.

Ülke­miz kadın­la­rı­nın HT far­kın­da­lı­ğı ve teda­vi sık­lı­ğı erkek­le­re göre daha yük­sek olsa da teda­vi-kont­rol oran­la­rı daha düşüktür.

Yaş­lan­may­la bir­lik­te teda­vi ve HT kont­rol oran­la­rı düş­mek­te­dir. Gele­cek­te HT sık­lı­ğı­nın özel­lik­le kadın­la­rı­mız­da yaş­lan­ma, obe­zi­te sık­lı­ğın­da artış ve hare­ket­siz yaşam koşul­la­rı ile daha da art­ma­sı beklenmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment