Turna yemişi yine başarılı: İdrar yolu enfeksiyonlarında yüzde 40 iyileşme

TEM­MUZ 2016

Ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len en büyük kli­nik deney, tur­na yemi­şi­nin semp­to­ma­tik idrar yolu enfek­si­yon­la­rı ve glo­bal anti­bi­yo­tik diren­ciy­le müca­de­le­de önem­li bir role sahip oldu­ğu­nu orta­ya çıkartıyor.

Bula­şı­cı has­ta­lık­lar ve idrar yolu enfek­si­yon­la­rı alan­la­rın­da önde gelen uzman­lar; anti­bi­yo­tik diren­ci­nin gel­di­ği endi­şe­len­di­ri­ci nok­ta­yı tar­tış­mak, tur­na yemi­şi­nin semp­to­ma­tik idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nı azalt­ma­da besin des­te­ği ola­bi­le­ce­ği ve sonuç ola­rak dün­ya gene­lin­de anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nı azalt­ma­da fay­da­lı bir stra­te­ji ola­bi­le­ce­ği sonu­cu­nu gös­te­ren önem­li bir çalış­ma­ya ait bul­gu­la­rı sun­mak üze­re Londra’da bir ara­ya geldi.

Ame­ri­kan Kli­nik Bes­len­me Der­gi­si (Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on) tara­fın­dan kısa bir süre önce yayın­la­nan çalış­ma­ya göre, gün­de 240 ml tur­na yemi­şi suyu içmek, kadın­lar­da idrar yolu enfek­si­yo­nu­nun yine­len­me­sin­de has­ta­lık semp­tom­la­rı­nı nere­dey­se yüz­de 40 ora­nın­da düşü­rü­yor. Sonuç ola­rak da, has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı da düşüş gösteriyor.

ENFEK­Sİ­Y­ON BAŞ­LA­MA­DAN TÜKETİLMELİ

Bula­şı­cı has­ta­lık­lar uzma­nı ve Bos­ton Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nde Tıp Pro­fe­sö­rü olan Dr. Kal­pa­na Gup­ta, tur­na yemi­şi­nin dün­ya gene­lin­de anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nı azal­ta­bi­le­ce­ği­ne ve yine­le­yen idrar yolu enfek­si­yo­nu semp­tom­la­rı yaşa­yan kadın­lar için hayat kali­te­si­ni önem­li ölçü­de artı­ra­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor. Gup­ta, Tur­na yemi­şi­nin fay­da sağ­la­ma­sın­da önem­li olan, enfek­si­yo­nun önlen­me­si­ne yar­dım­cı olmak için her gün bir bar­dak tur­na yemi­şi suyu tüket­mek­tir. Pek çok insan idrar yolu enfek­si­yo­nu baş­la­ma­dan tur­na yemi­şi suyu içmi­yor, böy­le olun­ca da semp­tom­lar baş­la­dı­ğın­da anti­bi­yo­ti­ğe ihti­yaç duy­ma ola­sı­lık­la­rı artı­yor.” dedi.

NASIL İŞE YARIYOR?

Tur­na yemi­şi, bak­te­ri­nin yapı­şa­rak enfek­si­yo­na neden olma­sı­nı önle­yen A Tipi PAC’lar (veya pro­an­to­si­ya­ni­din­ler) baş­ta olmak üze­re çok önem­li bir bile­şi­me sahip. PAC’lara ek ola­rak yeni çalış­ma­lar, PAC’lar gibi E. coli’ye kar­şı ben­zer anti­bak­te­ri­yel özel­lik­le­re sahip yeni bir bile­şen sını­fı olan ksi­log­lu­kan oli­go­sak­ka­rit­le­ri gös­te­ri­yor. Bu, tur­na yemi­şi içe­ri­sin­de yer alan bir­den faz­la, ben­zer­siz öğe­le­rin sağ­lı­ğı­nız için sıkı bir şekil­de çalış­tı­ğı anla­mı­na geliyor.

Bu bile­şen­ler ara­la­rın­da tur­na yemi­şi suyu kok­tey­li, yüz­de 100 tur­na yemi­şi suyu, diyet tur­na yemi­şi suyu, kuru­tul­muş tur­na yemi­şi ve tur­na yemi­şi ekst­rak­tı­nın da yer aldı­ğı çeşit­li ürün­ler­de bulu­na­bi­lir, ancak tur­na yemi­şi ve idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nı kap­sa­yan araş­tır­ma­nın büyük bir kıs­mın­da tur­na yemi­şi suyu kullanıldı. 

İlgili Haberler

Leave a Comment