Türkiye’ye gelen klon koyun Dolly’nin babası Wilmut: İnsan klonlama fikri etik değil

klonlamaGÜN­CEL / MART 2016

Doğu­mu 1996 yılın­da bilim dün­ya­sın­da çığır açan klon koyun Dolly’nin baba­sı Prof. Ian Wil­mut Yedi­te­pe Üniversitesi’ne konuk oldu. Halen Edin­burg Üniversitesi’nde aka­de­mis­yen­lik yapan Prof. Ian Wil­mut, 1991 yılın­da katıl­dı­ğı bir soh­bet­te bir emb­ri­yo­dan diğer bir emb­ri­yo­ya çekir­dek trans­fe­ri­nin yapıl­dı­ğı­nı duy­du­ğu­nu ve bu çalış­ma­dan aldı­ğı ilham ile klon­la­ma çalış­ma­la­rı­na baş­la­ma­ya karar ver­di­ği­ni anlat­tı. 1996 yılın­da dün­ya­da ilk defa koyun­da, meme epi­te­li hüc­re­si­ni yumur­ta hüc­re­si­ne akta­ra­rak Dolly’i üret­me­yi başa­ran Prof. Wil­mut, bu önem­li buluş ile iyi ürün veren hay­van­la­rın klon­la­na­rak sayı­la­rı­nın art­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni ve bunun yanı sıra bir­çok gene­tik has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de klon­la­ma yön­te­mi­nin kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni vurguladı.

YENİ­D­EN PROG­RAM­LA­NA­Bİ­L­İR KÖK HÜCRELER

İns­an klon­la­ma fik­ri­ni etik bul­ma­dı­ğı­nı belir­ten Dr. Wil­mut, bunun yeri­ne yeni­den prog­ram­lan­dı­ra­bi­lir kök hüc­re­ler üze­rin­de çalış­ma yapıl­ma­sı­nın daha doğ­ru ve yarar­lı ola­ca­ğı­nı ifa­de etti. Şu anda üze­rin­de çalış­tı­ğı pro­je­ler­den biri ola­rak yeni­den prog­ram­lan­dı­ra­bi­lir kök hüc­re kütüp­ha­ne­si oluş­tur­duk­la­rı­nı ve bu hüc­re ban­ka­la­rı­nın tüm dün­ya­da yay­gın­laş­ma­sı­nı hedef­le­dik­le­ri­ni belir­ten Dr. Wil­mut, bu saye­de gene­tik has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de yeni ve teda­vi edi­ci yön­tem­le­rin geliş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni vurguladı.

İlgili Haberler

Leave a Comment