Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz Kampanyası

TÜRK Hiper­tan­si­yon ve Böb­rek Has­ta­lık­la­rı Derneği’nin düzen­le­di­ği Türkiye’nin Tan­si­yo­nu­nu Ölçü­yo­ruz’ kam­pan­ya­sı 5. yılın­da Trak­ya Bölgesi’ndeydi. 9 Mayıs’ta Kırklareli’nde baş­la­yan kam­pan­ya, 15 Mayıs’ta İstanbul’da sona erdi. Kam­pan­ya­da bugü­ne kadar, 100 bin­den faz­la kişi­nin tan­si­yo­nu ölçül­dü. Bu yıl kam­pan­ya boyun­ca, 915 Mayıs tarih­le­ri ara­sın­da Türk Hiper­tan­si­yon ve Böb­rek Has­ta­lık­la­rı Derneği’nin gezi­ci tırı, vatan­daş­lar­la kam­pan­ya­ya katı­lan dok­tor­la­rı buluş­tur­du. Türkiye’nin Tan­si­yo­nu­nu Ölçü­yo­ruz’ kam­pan­ya­sı­nın son veri­le­ri­nin değer­len­di­ril­di­ği basın top­lan­tı­sı Tak­sim Meydanı’nda ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­da konu­şan Türk Hiper­tan­si­yon ve Böb­rek Has­ta­lık­la­rı Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Şeh­su­var Ertürk, Ülke­miz­de yük­sek tan­si­yon has­ta­lı­ğı­nı far­kın­da olma­dan yaşa­yan mil­yon­lar­ca insan var. Bu has­ta­lık teda­vi olun­ma­dı­ğı ve önlem alın­ma­dı­ğı tak­dir­de ölüm­cül ola­bi­li­yor” dedi.
Novar­tis Sano­fi, Pfi­zer, Deva EastP­har­ma, Mesi­taş ve Doğuş Oto­mo­tiv- Sca­nia, Kro­ne tara­fın­dan des­tek­le­nen Türkiye’nin Tan­si­yo­nu­nu Ölçü­yo­ruz’ kam­pan­ya­sı hak­kın­da detay­lı bil­gi almak ister­se­niz; www.turkiyenintansiyonu.org adre­si­ni ziya­ret edilebilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment