Türkiye’nin Sağlık Kasabası kAZabam” Kuruldu

Ast­ra­Ze­ne­ca tara­fın­dan haya­ta geçi­ri­len kAZabam.com aile hekim­le­rin­den baş­la­ya­rak tüm hekim­ler için sürek­li eği­tim­ler içe­ren sanal sağ­lık kasa­ba­sı nite­li­ği taşı­yor. Ast­ra­Ze­ne­ca Gast­ro­in­tes­ti­nal eki­bi tara­fın­dan yara­tı­lan www.kazabam.com inte­rak­tif, ilgi çeki­ci ve kali­te­li içe­rik sağ­la­yan bir web plat­for­mu. Kazabam.com’un zen­gin, renk­li içe­ri­ği ve yaşa­yan üç boyut­lu gör­sel yapı­sı; sağ­lık mes­le­ği men­su­bu ziya­ret­çi­le­ri­ni ger­çek bir kasa­ba­da dolaş­tı­rı­yor, eği­tim ve bil­gi pay­la­şı­mı ola­nak­la­rın­dan bire­bir yararlandırıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment