Türkiye’nin ilk gerontolojik bakım modeli

Prof. Dr. İsmail Tufan
Prof. Dr. İsm­ail Tufan

ALZ­HE­IMER / MART 2016

Akde­niz Üni­ver­si­te­si Geron­to­lo­ji Bölü­mü öğre­tim üye­si, Tür­ki­ye Geron­to­lo­ji Atlası’nın fikir baba­sı ve yürü­tü­cü­sü Prof. Dr. İsm­ail Tufan’ın Bakı­ma Muh­taç: Türkiye’de Alz­he­imer Has­ta­sı Yaş­lı­la­rın Bakı­mı” adlı kita­bı, Koç Üni­ver­si­te­si Yayınları’ndan (KÜY) çık­tı. Kitap­ta, yaş­lı­lık­ta bakı­ma muh­taç­lık ve bakım hiz­met­le­ri­nin son yıl­lar­da Türkiye’de önem­li bir konu ola­rak kabul edil­me­ye baş­la­dı­ğı­na dik­kat çeki­li­yor. Tufan, Türkiye’deki çeşit­li iller­de başa­rıy­la uygu­la­nan pro­je­le­ri­nin yanı sıra, yeni öne­ri­le­ri­ni de bu kitap­ta pay­la­şı­yor. Kitap­ta, yaş­lı­sı­nın bakı­mı­nı üst­le­nen aile birey­le­ri hak­kın­da­ki bil­gi boş­lu­ğu­nun nere­dey­se ürkü­tü­cü düze­ye ulaş­tı­ğı­na dik­kat çekiliyor.

Tufan, yaş­lı­lık­ta bakı­ma muh­taç­lık soru­nu­nun çözü­mü­ne aile­nin katı­lı­mı­nın sür­me­si için onla­rın psi­şik, sos­yal, fizik­sel ve eko­no­mik sorun­la­rı­na geti­ri­lecek her akıl­lı ve anlam­lı çözü­mün top­lu­ma kazanç ola­rak geri döne­ce­ği­ni araş­tır­ma bul­gu­la­rıy­la aktarıyor.

bakima muhtacDEV­LET AİL­EL­ERİ YAL­NIZ BIRAKIYOR

Kitap­ta, bakı­ma muh­taç yaş­lı­lar ara­sın­da Alz­he­imer has­ta­la­rı­nın en zayıf hal­ka­yı oluş­tur­du­ğu­na dik­kat çeki­le­rek, Türkiye’de bu rahat­sız­lı­ğa sahip has­ta­la­ra genel­lik­le aile­le­rin bak­tı­ğı ve sorun­la­rı­nın çözü­mü­ne dev­le­tin ya da özel sek­tö­rün kat­kı­sı olma­dı­ğı belirtiliyor.

Bakı­ma Muh­taç: Türkiye’de Alz­he­imer Has­ta­sı Yaş­lı­la­rın Bakı­mı” adlı kita­bın­da bu rahat­sız­lı­ğa sahip has­ta­la­ra evde bakan birey­le­rin sorun­la­rıy­la ilgi­li araş­tır­ma­sı­nın sonuç­la­rı­nı da akta­ran Tufan, bakı­ma muh­taç­lı­ğı bakı­cı ve bakı­lan açı­sın­dan ele alan ampi­rik bul­gu­lar­dan hare­ket ede­rek, Türkiye’nin ilk geron­to­lo­jik bakım mode­li­ni sunuyor.

İsm­ail Tufan’ın sun­du­ğu, ilk bakım mode­li” yaş­lı­sı­na bakan birey­le­rin yükü­nü hafif­le­tecek çözüm öne­ri­le­ri getiriyor.

Tür­ki­ye Geron­to­lo­ji Atlası’nın fikir baba­sı ve yürü­tü­cü­sü Prof. Dr. İsm­ail Tufan, AÜ Geron­to­lo­ji Bölü­mü­nün de kuru­cu­su. İTGE’yi de kuran (İsm­ail Tufan Geron­to­lo­ji Ens­ti­tü­sü) Tufan’ın ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pek çok yayı­nı mev­cut. 2000 yılın­dan bu yana yürüt­tü­ğü GERO­AT­LAS araş­tır­ma­sı­nın her aşa­ma­sı­nı plan­la­yan Prof. Dr. Tufan, bu süreç­te Türkiye’de ayak bas­ma­dık yer bırakmadı.

evdebakim2Tufan, uzun yıl­lar boyun­ca Türkiye’nin her böl­ge­si­ne gide­rek yaş­lı­la­rın dert­le­ri­ni ve özlem­le­ri­ni onla­rın ken­di ağız­la­rın­dan din­le­di ve bun­la­rı bilim­sel soru­la­ra dönüş­tü­rüp araş­tır­dı. 2012’de yeni­den yol­la­ra düşen Prof. Dr. Tufan, bu kez yaş­lı­lı­ğın spe­si­fik taraf­la­rı­nı ince­li­yor. Yeni bul­gu­la­rıy­la yaş­lı­lı­ğın ve yaş­lan­ma­nın yeni sima­la­rı­nı tanıt­ma­ya devam eden Tufan, Türkiye’de yaş­lı­la­rın değiş­mez kabul edi­len duru­mu­na müda­ha­le ola­nak­la­rı­mı­zı keş­fet­me­ye ve yaş­lı­lı­ğın değiş­ti­ri­le­bi­lir yön­le­ri­ni ve değiş­ti­ri­le­me­yen kade­ri­ni bir­bi­rin­den ayırt etme yete­nek­le­ri­mi­zin geliş­me­si için çabalıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment