Türkiye’nin ilk bebek dostu muayenehanesi

BEBEK DOSTUTEM­MUZ 2016

Türkiye’nin ilk bebek dos­tu muaye­ne­ha­ne­si”, Ankara’da anne ve bebek­le­re hiz­met veri­yor. Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Ope­ra­tör Dok­tor Cüneyt Genç’in muaye­ne­ha­ne­si İl Sağ­lık Müdür­lü­ğü tara­fın­dan Türkiye’nin ilk ve tek bebek dos­tu muaye­ne­ha­ne­si” ünva­nı­na sahip. Muaye­ne­ha­ne­de, anne aday­la­rı­na gebe­lik süre­sin­ce anne sütü ve emzir­me eği­ti­mi veri­lir­ken, doğum­dan son­ra da anne­ler emzir­me konu­sun­da des­tek­le­ni­yor. UNICEF’in baş­lat­tı­ğı pro­je, Türkiye’de Sağ­lık Bakanlığı’nın uzman ekip­le­ri­nin ver­di­ği eği­tim­ler­le bebek dos­tu has­ta­ne­ler ve muaye­ne­ha­ne­ler­de 1991 yılın­da yaşa­ma geçti. 

İlgili Haberler

Leave a Comment