Türkiye’nin ağzı hasta

Dt. Ayça Tenli Kurt
Dt. Ayça Ten­li Kurt

DİŞ / TEM­MUZ 2016

Diş eti has­ta­lık­la­rı­nın ülke­miz­de her 10 kişi­den 9’unda oldu­ğu­nu belir­ten Fatih Hos­pi­ta­dent Diş Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dt. Ayça Ten­li Kurt, Diş eti kana­ma­la­rı genel­de cid­di­ye alın­ma­yan bir has­ta­lık­tır. Ancak alt­ta yatan bir diş eti has­ta­lı­ğı­nın haber­ci­si ola­bi­lir. Mut­la­ka bunun­la ilgi­li önlem­ler önce­den alın­ma­lı­dır” diye konuştu.

Fatih Hos­pi­ta­dent Diş Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dt. Ayça Ten­li Kurt, diş eti kana­ma­sı ile ilgi­li merak edi­len soru­la­rı cevapladı.

Diş eti neden kanar?

Diş etin­de mey­da­na gelen kana­ma­lar diş eti rahat­sız­lı­ğı­nın haber­ci­si ola­bi­lir. Bak­te­ri pla­ğı ve diş taşı (tar­tar) biri­kim­le­ri sonu­cun­da, diş etle­rin­de ve diş­le­ri çene içe­ri­sin­de tutan kemik­te ilti­hap­sal bir alan oluş­mak­ta ve diş eti kana­ma­sı orta­ya çıkmaktadır.

Diş eti kana­dı­ğın­da ne yapılmalıdır?

Önce­lik­le kana­ma geli­şen böl­ge­ler için daha dik­kat­li fır­ça­la­ma ve diş ipi kul­la­nıl­ma­sı ile bera­ber ağız hij­ye­ni en iyi sevi­ye­ye geti­ril­me­li­dir ki vücu­dun ken­di­ni yeni­le­me kapa­si­te­si ken­di­ni gös­te­re­bil­sin. Kana­ma olu­şan böl­ge­ler tüm ağız hij­ye­ni uygu­la­ma­la­rı­na rağ­men iyi­leş­me gös­ter­mi­yor­sa en kısa zaman­da diş heki­mi­ne başvurulmalıdır.

disDiş eti kana­ma­la­rı için nasıl önlem alınmalıdır?

Mut­la­ka önce­den önlem alın­ma­lı, ağız hij­ye­ni uygu­la­ma­la­rı­na aza­mi dere­ce­de önem gösterilmelidir.

Diş­ler mut­la­ka gün­de 2 kere, sabah kah­val­tı­sın­dan son­ra ve gece yat­ma­dan önce fırçalanmalıdır.

Fır­ça­la­ma süre­si en az 2 daki­ka olmalıdır.

Fır­ça­la­ma esna­sın­da hem diş­ler hem de diş etle­ri masaj yapı­la­cak şekil­de fır­ça hare­ket­le­ri uygulanmalıdır. 

Fır­ça­la­ma son­ra­sı için ise diş ara­sı bakım­la­rı tam ola­rak yapıl­ma­lı­dır. Bunun için diş ara­la­rın­da diş ipi veya diş ara­sı fır­ça­sı gibi ağız hij­ye­ni­ne kat­kı­da bulu­na­cak yar­dım­cı temiz­le­yi­ci­ler kullanılmalıdır.

Diş eti kana­ma­sı diş kay­bı­na neden olur mu?

Diş etle­rin­de mey­da­na gelen kana­ma­lar tek başı­na diş kayıp­la­rı­na neden olma­ya­ca­ğı gibi alt­ta yatan bir diş eti rahat­sız­lı­ğı­nın haber­ci­si ola­bi­lir. Kana­ma olan böl­ge­ler, mut­la­ka diş heki­mi tara­fın­dan özen­le ince­len­me­li ve soru­nun kay­na­ğı belirlenmelidir.

Diş eti kana­ma­sı olan­la­ra tav­si­ye­le­ri­niz neler?

Diş eti kana­ma­sı yaşa­yan birey­le­rin diş fır­ça­la­ma ve diş ara­sı bakım yap­ma alış­kan­lık­la­rı­na devam etme­le­ri gerek­mek­te­dir. Ağız hij­ye­ni iyi duru­ma geti­ril­di­ğin­de vücu­dun ken­di­ni yeni­le­me kapa­si­te­si ve has­ta­lık­lar­la savaş­ma­sı çok daha kolay ola­cak­tır. Diş eti kana­ma­sı nede­niy­le diş fır­ça­la­ma işle­mi­ni bırak­mak, ola­yı kısır bir dön­gü içi­ne soka­cak ve var olan duru­mun daha da kötü­leş­me­si­ne neden 

İlgili Haberler

Leave a Comment