Türkiye’de en hareketsiz grup: ERGENLER

ergenlik-nasil-anlasilir--5275547GÜN­CEL / OCAK 2016

Türkiye’de en hare­ket­siz yaş gru­bu­nun yüz­de 63’lük gibi büyük bir oran­la 1319 yaş ara­lı­ğın­da­ki çocuk ve genç­le­rin çık­ma­sı dik­kat­le­ri hare­ket­siz­li­ğe bağ­lı geli­şen has­ta­lık­la­ra yönel­ti­yor. Kli­nik Pila­tes Eğit­me­ni Ayça Kaşık­çı, Sode­xo Avan­taj ve Ödül­len­dir­me Hizmetleri’nin İyi Yaşa” prog­ra­mı kap­sa­mın­da çocuk­lar­da­ki hare­ket­siz­li­ği ve neden oldu­ğu sonuç­la­rı değer­len­dir­di. Kaşık­çı, Hare­ket­siz­lik bel ve boyun fıtık­la­rı baş­ta olmak üze­re erken yaş­lar­da olu­şan pos­tür bozuk­lu­ğu­na, omu­ri­lik eğri­li­ği­ne, boyun düz­leş­me­si­ne, baş ağrı­sı­na, sırt ağrı­sı­na ve bir­çok fizik­sel rahat­sız­lık­la­ra dave­ti­ye çıkar­tı­yor” dedi.

Tür­ki­ye Top­lu­mu Fizik­sel Akti­vi­te Düze­yi Araştırması”na göre top­lu­mun dört­te üçü­nün yeter­li fizik­sel akti­vi­te düze­yi­ne sahip olma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kaşık­çı, Bu tab­lo bize genç­le­rin neden bu den­li yük­sek hare­ket­siz bir yaşam ora­nı­na sahip olduk­la­rı konu­sun­da önem­li ipuç­la­rı veri­yor” dedi. Yaşam tar­zı alış­kan­lık­la­rı­nın özel­lik­le çocuk” yaş­ta oluş­tu­ğu­na dik­kat çeken Ayça Kaşık­çı Çocuk­ken öğre­ni­len alış­kan­lık­lar ve birey­sel deği­şim­ler ergen” yaşa gelin­di­ğin­de olgun­laş­ma gös­te­rip bir yaşam tar­zı hali­ne geli­yor. Bu neden­le çocuk­la­ra doğ­ru bes­len­me ve fizik­sel akti­vi­te­nin öne­mi­ni erken yaş­lar­da aşı­la­mak büyük önem taşı­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment