Türkiye’de dünyanın aksine yaşlı intiharları artıyor

Doç. Dr. Sibel Çakır
Doç. Dr. Sibel Çakır

HAZİ­R­AN 2016

Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Derneği’nin Beyin Aklı­mız­da” slo­ga­nı ile düzen­le­di­ği 8. Ulus­la­ra­ra­sı Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Kong­re­si & 4. Çocuk ve Ergen Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji­si Sempozyumu’nda konu­şan Doç. Dr. Sibel Çakır Dün­ya­da inti­har ede­rek yaşa­mı­nı kay­be­den­ler ara­sın­da, yaş­lı nüfu­sun ilk sıra­lar­da­ki yeri gide­rek azal­ma­sı­na rağ­men, ülke­miz­de­ki ista­tis­tik­ler en yük­sek yaşa özel inti­har hızı­nın erkek­ler­de 8084 yaş gru­bu yaş­lı nüfus­ta oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir” dedi.

Doç. Dr. Sibel Çakır inti­har­la­rın en önem­li nede­ni­nin dep­res­yon oldu­ğu­nu belir­tir­ken şu açık­la­ma­lar­da bulun­du: Ülke­miz­de ve dün­ya­da yaş­lı nüfus gide­rek art­mak­ta, gide­rek yaş­lan­mak­ta­yız. 2012 yılı nüfus veri­le­ri­ne göre, ülke­miz­de 60 yaş üze­rin­de­ki kişi­ler top­lam nüfu­sun yüz­de 9.6’sını oluş­tur­mak­ta­dır. Bu ora­nın 2050 yılın­da yüz­de 26’ya ula­şa­ca­ğı bek­len­mek­te­dir. Bu hız­lı yaş­lan­ma­ya hazır mıyız, sağ­lık­lı ve mut­lu yaş­la­nı­yor muyuz? Yaş­lı­la­rı­mı­zın ruh sağ­lı­ğı nasıl? Dün­ya­da inti­har ede­rek yaşa­mı­nı kay­be­den­ler ara­sın­da, yaş­lı nüfu­sun ilk sıra­lar­da­ki yeri gide­rek azal­ma­sı­na rağ­men, ülke­miz­de­ki ista­tis­tik­ler en yük­sek yaşa özel inti­har hızı­nın erkek­ler­de 8084 yaş gru­bu yaş­lı nüfus­ta oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Bu veri­ler yaş­la­nan nüfu­sun pek çok soru­nu oldu­ğu­nu, onla­rın prob­lem­le­ri­ni çöz­me­ye hazır olma­dı­ğı­mı­zı, yaş­lı kişi­le­ri­mi­zin yeter­li sos­yal, tıb­bi ve psi­ki­yat­rik des­te­ği ala­ma­dı­ğı­nı düşündürmektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment