Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy Farkındalık Kampanyasında Öncülük Ediyor

Cereb­ral Palsy (CP) ala­nın­da top­lum­da far­kın­da­lık yara­tan çalış­ma­la­ra imza atan Tür­ki­ye Spas­tik Çocuk­lar Vak­fı (TSÇV), Ame­ri­ka ve Avustralya’da baş­la­tı­la­rak hız­la dün­ya ülke­le­ri­ne yayı­lan World CP Day” (Dün­ya Cereb­ral Palsy Günü) far­kın­da­lık kam­pan­ya­sı­na Türkiye’de öncü­lük edi­yor. TSÇV böy­le­ce, kam­pan­ya­nın Türkiye’de de yay­gın­laş­ma­sı­nı hedefliyor.
Her yıl Eylül ayı­nın ilk Salı günü ola­rak belir­le­nen ve bu yıl da 4 Eylül’e denk gelen World CP Day” kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan kam­pan­ya­nın adı Chan­ge my World in 1 minu­te” (1 Daki­ka­da Dün­ya­mı Değiş­tir) ola­rak belir­len­di. Kam­pan­ya ile dün­ya çapın­da yaşa­yan 17 mil­yon CP’li insan, ken­di­le­ri­ne temas eden 350 mil­yon insan­dan yal­nız­ca 1 daki­ka­la­rı­nı ayı­ra­rak dün­ya­la­rın­da bir fark yarat­ma­la­rı­nı bek­li­yor. Kam­pan­ya kap­sa­mın­da, CP’li birey ve aile­le­rin­den 1 daki­ka uzun­lu­ğun­da bir video veya metin şek­lin­de sunu­la­cak yara­tı­cı pro­je ve öne­ri­le­ri­ni, www.Worldcpday.org web site­sin­de­ki post an idea” lin­ki­nin altı­na pay­laş­ma­la­rı isteniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment