Türkiye sağlık turizminde çıkışa hazırlanıyor

health sumex 2UTKU7805 (3888 x 2592)ŞUBAT 2016

Ankara’da yapı­la­cak Glo­bal Sağ­lık Turiz­mi Zirvesi”nin (HEALTH SUMEX) Yürüt­me Kuru­lu, Sağ­lık Bakan­lı­ğı Sağ­lı­ğın Geliş­ti­ril­me­si Genel Müdü­rü Hacı Ömer Ton­tuş baş­kan­lı­ğın­da üçün­cü top­lan­tı­sı­nı geniş bir katı­lım­la ger­çek­leş­tir­di. Zir­ve­nin Kong­re Baş­ka­nı Hacı Ömer Ton­tuş: Sağ­lık turiz­min­de halen ilk 10 ülke ara­sın­da yer alan Tür­ki­ye, 3 yıl­lık cid­di bir hazır­lık süre­ci sonun­da, hedef­le­di­ği güç­lü çıkı­şı yap­ma nok­ta­sı­na gel­miş­tir” dedi. Dün­ya sağ­lık sek­tö­rü­nün önem­li tem­sil­ci­le­ri­ni Ankara’da buluş­tu­ra­cak HEALTH SUMEX 2016 hak­kın­da da bil­gi veren Ton­tuş, 2015’te 600 bini aşan yaban­cı has­ta sayı­sı­nı 10. Kal­kın­ma Pla­nın­da yer alan 1 mil­yon has­ta­ya çıkar­ma hede­fi­ni yaka­la­mak için bu tür etkin­lik­le­rin önem­li oldu­ğu­nu belirt­ti. Ton­tuş, Özel­lik­le Anka­ra açı­sın­dan ise bu etkin­li­ğin bir kilo­met­re taşı oldu­ğu­na ina­nı­yo­rum” diye konuştu.

Çalış­ma­la­rı Ekim ayın­da baş­la­yan HEALTH SUMEX 2016, 2830 Eylül tarih­le­rin­de Congresium’da gerçekleşecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment