Türkiye, Merck Serono İçin Stratejik Bir Ülke”

MerckSerono_OzdemirSengoren2
Dr. Özde­mir Şengören

KİMD­İR?
Dr. Özde­mir Şen­gö­ren Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İlaç sek­tö­rün­de­ki kari­ye­ri­ne Abbott Türkiye’de baş­la­dı. Medi­kal Müdür ve Tıb­bi Tanı­tım Tem­sil­ci­si ola­rak görev yap­tık­tan son­ra, Wyeth İlaç’da Ürün Müdü­rü, Satış Müdü­rü ve İş Biri­mi Müdü­rü ola­rak çalıştı. 
2006 yılın­dan bu yana Merck Serono’da Nöro­lo­ji, Fer­ti­li­te ve Endok­ri­no­lo­ji İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Dr. Şen­gö­ren, 1 Hazi­ran 2012 tari­hi iti­ba­rı ile Merck İlaç Ecza ve Kim­ya Tic. A.Ş. Genel Müdü­rü ola­rak atandı.

 

 

Merck İlaç Ecza ve Kim­ya AŞ’­nin yeni Genel Müdü­rü Dr. Özde­mir Şen­gö­ren, bu göre­ve atan­dık­tan son­ra ilk röpor­ta­jı Lite­ra­tür Aktü­el Der­gi­si ile yaptı.

Merc­k­’in dün­ya­da­ki kısa­ca kuru­luş tarih­çe­si­ni ala­bi­lir miyim? Merck ne zaman­dan bu yana Tür­ki­ye­’­de faali­yet gösteriyor?
Alman bir şir­ket olan Merck, 350 yıl­lık geç­mi­şiy­le dün­ya­nın en eski ilaç ve kim­ya fir­ma­sı­dır. Şir­ke­ti­miz­le bu anlam­da gurur duyu­yo­ruz. 1668’de Alman­ya Darmstadt’da kurul­muş­tur. En baş­ta müte­va­zi bir ecza­ne ola­rak kurul­muş, kuşak­tan kuşa­ğa geliş­ti­ri­le­rek bugün­le­re gel­miş­tir. Fir­ma­mız yak­la­şık 150 ülke­de 40 bin çalı­şa­nı ile hiz­met ver­mek­te­dir. Merck Sero­no, Alman Merck şir­ke­ti­nin ilaç diviz­yo­nu­dur. Dün­ya­da Merck Sero­no ola­rak reçe­te­li ilaç­la­rı­mız ve OTC ürün­le­ri­miz­le hiz­met ver­mek­te­yiz. Glo­bal Kim­ya diviz­yo­nu­muz ise Merck Mil­li­po­re ve Per­for­mans Mater­yal­le­ri ola­rak hiz­met ver­mek­te­dir. Merck Sero­no ola­rak 1998 yılın­dan beri Türkiye’deyiz. Bura­da bir konu­yu özel­lik­le vur­gu­la­mak iste­rim: Merck ve MSD (dün­ya­da Merck Sharp & Doh­me ola­rak da bili­nir) aynı fir­ma­lar değil­dir. Buna rağ­men sürek­li karış­tı­rı­lır. Köken­le­ri aynı olmak­la bir­lik­te, Merck bir Alman şir­ke­ti­dir. MSD ise bir Ame­ri­kan ilaç fir­ma­sı­dır. Merck isim hak­kı, (Ame­ri­ka ve Kana­da hariç) tüm dün­ya­da bize, yani Alman Merck ilaç ve kim­ya şir­ke­ti­ne ait­tir. Ame­ri­kan şir­ke­ti olan MSD’nin de köke­ni bize, yani Alman Merck’e daya­nır. MSD, Amerika’da 1887 yılın­da Merck’in bir şube ofi­si ola­rak açıl­mış. 1. Dün­ya Savaşı’ndan son­ra da bağım­sız bir Ame­ri­kan şir­ke­ti olmuş­tur. Bu iki şir­ket artık bir­bir­le­ri­ne hiç bir şekil­de bağ­lı değildir.

Merck Sero­no­’­nun Türk ilaç paza­rın­da­ki pro­fi­li­ni kısa­ca anla­ta­bi­lir misiniz?
Merck Sero­no ola­rak, yük­sek tek­no­lo­ji­li labo­ra­tu­ar­la­rı­mız­da ve ARGE mer­kez­le­ri­miz­de yeni­lik­çi ilaç­lar üre­ti­yo­ruz. Ana tera­pö­tik alan­la­rı­mız, nöro­de­je­ne­ra­tif has­ta­lık­lar, onko­lo­ji, fer­ti­li­te, endok­ri­no­lo­ji, meta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rı ve oto­im­mün has­ta­lık­lar ola­rak sıra­la­na­bi­lir. Dün­ya­da, biyo­tek­no­lo­jik rekom­bi­nant ilaç­la­rı­mız ve kişi­ye özel teda­vi­le­ri­miz ile kan­ser, mul­tipl skle­roz, fer­ti­li­te, endok­rin ve meta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rın­da çok çeşit­li yeni­lik­çi teda­vi­ler sunu­yo­ruz. Tür­ki­ye, Merck Sero­no için stra­te­jik’ bir ülke­dir. Glo­bal mer­ke­zi­miz Türkiye’ye önem veri­yor ve ver­me­ye de devam edecek. Glo­bal mer­ke­zi­mi­zin, Türkiye’ye ver­di­ği öne­min en belir­gin gös­ter­ge­si, İstanbul’u Böl­ge Mer­ke­zi yap­ma­sı­dır. İst­anb­ul, 2012 başın­da, Merck Sero­no için stra­te­jik öne­me sahip Orta­do­ğu, Afri­ka, Rus­ya, Kaf­kas­lar, Orta Asya ve Türkiye’den olu­şan Kıta­la­ra­ra­sı” Bölgesi’nin mer­ke­zi olmuş­tur. Böy­le­ce, artık bu yapı ile 69 ülke­nin yöne­ti­mi Türkiye’den yürütülmektedir.

Merck Sero­no­’­nun faali­yet gös­ter­di­ği teda­vi alan­la­rı han­gi­le­ri? Bu alan­lar­da Merck Sero­no­’­nun ayrı­ca­lı­ğı­nı tanım­lar mısınız?
Türkiye’deki ana tera­pö­tik alan­la­rı­mız, nöro­de­je­ne­ra­tif has­ta­lık­lar, onko­lo­ji, fer­ti­li­te, endok­ri­no­lo­jik, meta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rı ve oto­im­mün has­ta­lık­lar­dır. Merck Serono’nun ilaç­la­rın­da kul­lan­dı­ğı rekom­bi­nant tek­no­lo­ji, kişi­ye özel teda­vi geliş­ti­ril­me­si, bel­li ilaç­la­rın teda­vi­le­rin­de kul­lan­dı­ğı geliş­miş uygu­la­ma cihaz­la­rı ile artan has­ta uyu­mu gibi uzun vade­li yük­sek yatı­rım­lar has­ta­la­rın teda­vi­si­ne çok cid­di yarar­lar getir­mek­te­dir. Bu yarar­la­rı saf­lık ve tole­ra­bi­li­te, rahat bulu­na­bi­lir­lik ve tutar­lı­lık, artan has­ta kon­fo­ru ve uyu­mu, artan etkin­lik ve güven­lik ola­rak sıra­la­ya­bi­li­riz. Bizi, Türk ilaç sek­tö­rün­de­ki diğer fir­ma­lar­dan ayı­ran en önem­li özel­li­ği­miz ise aynı zaman­da bir kim­ya fir­ma­sı olma­mız. Res­mi ismi­miz Merck İlaç Ecza ve Kim­ya Tic. A.S. ola­rak geçi­yor. Kim­ya bölü­mü­müz, Türkiye’de 85 yıl­dır tem­sil­ci­lik­le hiz­met veri­yor­du. 2011 yılın­dan iti­ba­ren fir­ma­mız bün­ye­sin­de Türkiye’de özel­lik­le pazar­la­ma ve tek­nik des­tek sağ­la­ma amaç­lı bir ekip oluş­tur­duk. O tarih­ten beri Tür­ki­ye lokal orga­ni­zas­yo­nu­muz ülke çapın­da hız­la büyü­me­ye devam edi­yor. Tür­ki­ye, bir önce­ki soru­da da belirt­ti­ğim gibi glo­bal mer­ke­zi­miz için çok önem­li ve stra­te­jik bir ülke. Bu neden­le, kim­ya ola­rak geçen sene­ye kadar Türkiye’de tem­sil­ci üze­rin­den hiz­met verir­ken, geçen sene tem­sil­ci­miz­le olan anlaş­ma­mı­zı son­lan­dır­dık ve artık Türkiye’deki ken­di dene­yim­li eki­bi­miz­le tüm müş­te­ri­le­ri­mi­ze hiz­met veri­yo­ruz. Bu kara­rı alma­mız­da rol oyna­yan en önem­li etken Merck’in kim­ya biri­mi ola­rak, Türkiye’deki müş­te­ri­le­ri­mi­ze çok iyi hiz­met vere­ce­ği­mi­ze ina­nı­yor olma­mız. Türkiye’de üre­tim yapan bir­çok yer­li ve yaban­cı ilaç şir­ke­ti aynı zaman­da kim­ya bölü­mü­mü­zün müş­te­ri­si. Türkiye’de üre­tim yapan ilaç sana­yi­ine, ilaç üre­tim stan­dart­la­rı­nın Avru­pa ve Ame­ri­ka paza­rın­da satış yap­ma­la­rı­na imkan sağ­la­ya­cak hale gel­me­si için des­tek veri­yo­ruz. İlaç ihra­ca­tı için gerek­li olan EU ve FDA İyi Üre­tim Uygu­la­ma­la­rı pro­ses­le­ri­ni iyi­leş­tir­me­le­ri ve geliş­tir­me­le­ri yönün­de hiz­met sağ­lı­yo­ruz. Yer­li ilaç fir­ma­la­rı­nın üre­tim süreç­le­ri­ne kat­kı­da bulu­nu­yor, kali­te­li üre­tim ve ihra­ca­ta yöne­lik bil­di­ği­miz, uygu­la­dı­ğı­mız tüm know-how”ımızı onlar­la pay­la­şı­yo­ruz. Ayrı­ca gerek­ti­ğin­de, biyo­tek­no­lo­ji üre­ti­mi­ne geçiş­le ilgi­li de know-how des­te­ği­mi­zi veri­yo­ruz. Merck hem bir kim­ya, hem de bir ilaç fir­ma­sı oldu­ğun­dan masa­nın iki tara­fın­da da otu­ru­yo­ruz ve ilaç ala­nın­da çalı­şan müş­te­ri­le­ri­mi­zin talep­le­ri­ni çok iyi bili­yo­ruz. Masa­nın iki tara­fın­da da oldu­ğu­muz için, ken­di­le­ri­ne en iyi kali­te­de ürün­le­ri­miz­le, en iyi des­te­ği sağlıyoruz.
İnf­ert­il­ite ve onko­lo­ji sizin önce­lik­li alan­la­rı­nız­dan. Bir ilaç fir­ma­sı ola­rak niş alan­lar­da faali­yet gös­ter­mek bir avan­taj mı deza­van­taj mı?
Merck Sero­no, tera­pö­tik etkin­li­ği kanıt­lan­mış, has­ta uyu­mu yük­sek, yeni­lik­çi, eşsiz biyo­tek­no­lo­jik ürün­le­ri ve hede­fe yöne­lik yak­la­şım­lar içe­ren ile­ri sevi­ye­de uygu­la­ma sis­tem­le­ri ile tüm dün­ya­da fer­ti­li­te teda­vi­sin­de yıl­lar­dır öncü konum­da­dır. Şir­ke­ti­miz, çeşit­li­lik içe­ren port­fö­yüy­le has­ta ve hekim­le­rin ihti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için özve­riy­le çalış­mak­ta­dır. Merck Sero­no ola­rak glo­bal bir ini­si­ya­ti­fi­miz olan GFI, yani Glo­bal Fer­ti­li­te İnov­asy­on” Ödül­le­ri, fer­ti­li­te teda­vi­si ala­nın­da bilim ve yeni­lik­çi tek­no­lo­ji­nin iler­le­me­si­ni des­tek­le­me­yi amaç­la­yan bir ini­si­ya­tif­dir. Merck Serono’nun son üç yıl­dır bilim­sel çalış­ma­la­rı için aka­de­mis­yen­le­re ver­di­ği bu ulus­la­ra­ra­sı ödül, tıp cami­ası tara­fın­dan da tak­dir­le kar­şı­lan­mak­ta­dır. Bu ini­si­ya­ti­fi­miz­le bilim­sel mükem­me­li­ye­ti­ni kanıt­la­yan yeni­lik­çi araş­tır­ma pro­je­le­ri­ne des­tek ver­mek­te­yiz ve bunun­la gurur duyu­yo­ruz. Bu sene­ki ödül töre­ni, ESH­RE (Avru­pa Üre­me Sağ­lı­ğı) Kong­re­si sıra­sın­da, İstanbul’da yapıl­dı ve veri­len ödül mik­ta­rı 4 mil­yon Euro’ya çıka­rıl­dı. GFI için son üç yıl­da, 40 fark­lı ülke­den 400 üstün­de baş­vu­ru aldık. Türkiye’den gelen baş­vu­ru­la­rın daha da art­ma­sı­nı arzu edi­yo­ruz. Bun­dan baş­ka, onko­lo­ji, Merck Serono’nun en önem ver­di­ği alan­lar­dan biri­si­dir ve kan­ser­de günü­müz­de çok büyük geliş­me­le­re tanık olmak­ta­yız. Merck Sero­no ola­rak, kan­ser teda­vi­sin­de son yıl­lar­da geliş­tir­di­ği­miz ve uygu­la­dı­ğı­mız kişi­ye özel teda­vi” yak­la­şım­la­rıy­la yolu­mu­za devam edi­yo­ruz. Günü­müz­de artık mole­kü­ler gene­tik özel­lik­le­re bakı­la­rak kan­ser teda­vi­le­ri belir­le­ne­bi­li­yor. Bu teda­vi­le­rin belir­len­me­siy­le bera­ber has­ta­la­rın teda­vi­ye yanıt ora­nı ve sağ kalım ora­nı artı­yor. Biomar­ker” dedi­ği­miz gene­tik test­ler saye­sin­de, dok­tor­lar artık kan­ser­li hüc­re­yi mole­kü­ler ola­rak ince­le­ye­rek, kan­se­rin nasıl hare­ket ede­ce­ği­ni anla­ya­bi­li­yor­lar. Bu şekil­de hem has­ta­nın teda­vi şan­sı artı­yor hem de teda­vi­den kay­nak­la­nan yan etki­ler mini­mu­ma ini­yor. Bura­da Merck Serono’nun kolon kan­se­rin­de­ki teda­vi­si­ni örnek ola­rak vere­bi­li­riz. Onko­lo­ji bili­mi­nin, üze­rin­de en çok çalış­tı­ğı kan­ser­ler­den biri kolon kan­se­ri. Kolon kan­se­rin­de alı­nan par­ça­yı mole­kü­ler ola­rak ince­le­ye­rek kan­se­rin nasıl hare­ket ede­ce­ği anla­şı­la­bi­li­yor. Yani tümör agre­sif mi yok­sa değil mi görü­le­bi­li­yor. Böy­le­ce akıl­lı mole­kül­ler­le hedef­li teda­vi­ler” plan­la­na­bi­li­yor. Tümö­rün gene­tik yapı­sı hak­kın­da bil­gi vere­rek uygu­la­na­cak teda­vi­nin seçil­me­si­ne yar­dım­cı olan ve bir gene­tik test olan KRAS tes­ti saye­sin­de kişi­ye özel teda­vi uygulanıyor.

Fir­ma ola­rak sanat ve kül­tü­re olan yakın­lı­ğı­nız bili­ni­yor. Fark­lı pro­je­le­ri­niz var mı?
1668 yılın­da kuru­lan ve dün­ya­nın en eski ilaç ve kim­ya şir­ke­ti olan fir­ma­mız Merck, 2018 yılın­da kuru­lu­şu­nun 350. yılı­nı kut­la­ya­cak­tır. Fir­ma­mız, kuru­lu­şun­dan bu yana her zaman, sanat, ede­bi­yat ve kül­tür konu­la­rın­da des­tek­le­yi­ci bir rol üst­len­miş­tir. Merck Filar­mo­ni Orkestrası’nı kur­muş olup, bir filar­mo­ni orkest­ra­sı­na sahip dün­ya­da­ki ilk ve tek ilaç şir­ke­ti­dir. Merck’in geç­miş­ten günü­mü­ze sanat ve kül­tü­re ver­di­ği des­tek uzun yıl­lar­dır devam etmek­te­dir. Şir­ket çalı­şan­la­rı ola­rak biz­ler bunun­la gurur duyu­yo­ruz. Merck aile­si­nin bir fer­di olan Johann Hein­rich Merck 18. yüz­yıl Alman Edebiyatı’nın en önem­li düşü­nür ve yazar­la­rın­dan­dı ve bu döne­min dün­ya­ca ünlü yaza­rı Goethe’nin sık sık fikir danış­tı­ğı en yakın dost­la­rın­dan biriy­di. Merck Filar­mo­ni Orkestrası’na geri döner­sek, reper­tu­ar­la­rı­nın çok geniş oldu­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­rim. Barok, roman­tik, modern ve caz tüm müzik stil­le­ri­ni kap­sı­yor. Merck Filar­mo­ni Orkest­ra­sı, bugü­ne kadar, Ams­ter­dam, Bar­se­lo­na, Brük­sel, Liz­bon, Paris, Viya­na, Lit­van­ya, Bre­zil­ya, Mek­si­ka, Hin­dis­tan, vs… gibi bir­çok şehir ve ülke­de deği­şik kon­ser­ler ver­di. Bu muh­te­şem orkest­ra­yı Türkiye’ye de getir­mek ve Türk din­le­yi­ci­siy­le buluş­tur­mak isti­yo­ruz. Bunun için çalış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Ayrı­ca bu sene, 29 Hazi­ran Cuma günü, Sakıp Saban­cı Müze­si­’n­de ser­gi­len­me­ye baş­la­yan ve 16 Eylü­l­’e kadar sürecek olan CoB­rA Müze­si kolek­si­yon­la­rı­nın da co-spon­so­ru olduk. Bil­di­ği­niz gibi bu sene, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Abdul­lah Gül’ün lider­li­ğin­de, Tür­ki­ye, Hol­lan­da ile dip­lo­ma­tik ve tica­ri iliş­ki­si­nin 400. yılı­nı kut­lu­yor. Hol­lan­da — Tür­ki­ye tica­ret iliş­ki­le­ri­nin 400. yılı kut­la­ma­sı kap­sa­mın­da yapı­lan etkin­lik­ler­den biri olan bu ilginç ser­gi­ye co-spon­sor olmak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz. Ser­gi­nin açı­lı­şı, Kül­tür ve Turizm Baka­nı­mız Sayın Ertuğ­rul Günay tara­fın­dan yapıl­dı. Avru­pa­’­da çok tanı­nan bir sanat akı­mı olan CoB­rA, Hol­lan­da, Bel­çi­ka ve Dani­mar­ka­lı bir­kaç tut­ku­lu genç sanat­çı­nın bira­ra­ya gel­me­siy­le kurul­muş olan bir sanat hare­ke­ti ve adı­nı, grup ülke­le­ri­nin baş­kent­le­ri olan Kopen­hag, Brük­sel ve Ams­ter­da­m­’ın baş harf­le­rin­den alı­yor. Sanat ve kül­tü­rel etkin­lik­le­re des­te­ği­mi­zin devam ede­ce­ği­ni söyleyebilirim.
Çalı­şan­la­rı Merck Sero­no­’­yu nasıl bir fir­ma ola­rak görü­yor? Çalış­ma orta­mı, kari­yer plan­la­ma­sı fır­sat­la­rı açı­sın­dan değer­len­di­rir misiniz?
Çalı­şan­la­rı­mı­za, şir­ke­ti ölçüm­le­mek ama­cıy­la her yıl fir­ma­mı­zın dün­ya çapın­da uygu­la­dı­ğı bağ­lı­lık anke­ti” en son % 94 çık­tı. Bu bize, çalı­şan­la­rı­mı­zın şir­ket­le­rin­den son dere­ce mem­nun oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor. Çalı­şan­la­rı­mı­zı karar süreç­le­ri­ne dahil etmek, ken­di çalış­ma alan­la­rın­da onla­rın fikir­le­ri­ni ala­rak karar­lar ver­mek çalı­şan bağ­lı­lı­ğı­nı ve per­for­man­sı etki­le­yen önem­li konu­lar. Biz fir­ma ola­rak bunu yap­ma­ya gay­ret edi­yo­ruz. Çalı­şan­la­rı­mı­zı din­li­yo­ruz. Çalı­şan­la­rı­mız­dan geri­bil­di­rim alı­yo­ruz. Ver­dik­le­ri geri­bil­di­rim­ler doğ­rul­tu­sun­da aksi­yon alı­yo­ruz. Çalı­şan­la­rı­mı­zı per­for­mans ve sonuç odak­lı olma konu­sun­da cesa­ret­len­di­ri­yo­ruz. Gerek yurt için­de gerek­se de yurt dışın­da iş yapış­la­rı­nı iyi­leş­ti­recek ve ken­di­le­ri­ni geliş­ti­recek eği­tim­ler aldı­rı­yo­ruz. Her kade­me­de­ki çalı­şa­nı­mız için ayrı ayrı eği­tim plan­la­ma­sı yapı­yo­ruz. Çalı­şan­la­rı­mız­la açık ve şef­faf ile­ti­şim kuru­yo­ruz. Biz Merck Sero­no ola­rak her zaman başa­rı­mı­zın temel yapı taş­la­rı­nın çalı­şan­la­rı­mız oldu­ğu­nu savu­nu­yo­ruz. Çalı­şan­la­rı­mı­zın moti­vas­yon­la­rı­nı yük­sek tut­mak bizim için çok önem­li. Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz İK uygu­la­ma­la­rı ile çalı­şan­la­rı­mı­zın aidi­yet duy­gu­suy­la başa­rı­lı, mut­lu ve huzur­lu bir şekil­de çalış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri­ni amaç­lı­yo­ruz. Şir­ke­ti­miz­de çalı­şan­la­rı­mız için kari­yer plan­la­ma­sı yapı­yo­ruz. Tüm şir­ket çalı­şan­la­rı­nın per­for­man­sı­nı sürek­li göz­lem­li­yor, per­for­mans ile bir­lik­te potan­si­ye­li de değer­len­di­ri­yor ve şir­ke­ti­miz için­de veya glo­bal­de bulu­nan en uygun pozis­yon­la­ra yer­leş­me­le­ri­ni sağ­la­ma­ya çalı­şı­yo­ruz. Mer­kez ofis pozis­yon­la­rı­mız­dan, mer­ke­zi­miz Merck Darmstadt’a 6 ay – 2 yıl gibi süre­ler ile pro­je baz­lı giden arka­daş­la­rı­mız var. 2012 yılı iti­ba­rıy­le Kıta­la­ra­ra­sı Böl­ge yapı­sı için­de bu tarz ulus­la­ra­ra­sı pozis­yon, görev­len­dir­me gibi fır­sat­la­rın da arta­ca­ğı­na ben inanıyorum.

Son yıl­lar­da üst üste yaşa­nan kriz­ler­den ilaç sek­tö­rü­nün çıkar­dı­ğı tec­rü­be­ler neler­dir? Merck Sero­no bu kriz­ler­den neler öğrendi?
Tür­ki­ye, ilaç sek­tö­rün­de dün­ya­da küre­sel bir oyun­cu olmak için gerek­li insan kay­na­ğı­na sahip­tir. Tür­ki­ye ola­rak ilaç sek­tö­rün­de çok kali­te­li bir çalı­şan pro­fi­li­miz oldu­ğu­na ina­nı­yo­rum. Türk kurum­la­rı ve sağ­lık sis­te­mi alt­ya­pı­sı çok kuv­vet­li. Çok sayı­da başa­rı­lı Türk bilim ada­mı ve değer­li dok­tor­la­rı­mız var. Her kriz aslın­da bir fır­sat doğu­ru­yor bana göre. Tür­ki­ye, kriz­le­re açık, ama kali­te­li insan gücü ve kuv­vet­li sis­tem alt­ya­pı­sı ile de bu kriz­le­ri bir şekil­de başa­rıy­la atla­tan bir ülke. Bu anlam­da da dün­ya­nın dik­ka­ti­ni çeki­yor. Artık glo­bal şir­ket­le­rin çok üst düzey pozis­yon­la­rın­da Türk yöne­ti­ci­le­ri görü­yo­ruz. Kriz yöne­ti­mi konu­sun­da tec­rü­be kazan­dık­la­rı ve kriz­le­ri başa­rıy­la yönet­tik­le­ri için onla­rı seçiyorlar.

Merck Sero­no­’­nun iç pazar­da­ki hedef­le­ri neler­dir? Kriz­ler bu hedef­le­rin ger­çek­leş­me süre­ci­ni nasıl etkiledi?
Merck Sero­no ola­rak, dün­ya­da­ki ARGE mer­kez­le­ri­miz­de araş­tır­ma ve geliş­tir­me faali­yet­le­ri­mi­zi yürü­tü­yo­ruz ve bu çalış­ma­la­rı­mı­za devam ede­ce­ğiz. Ciro­mu­zun %20’ye yakı­nı­nı ARGE çalış­ma­la­rı­mı­za ayı­rı­yo­ruz. Türk has­ta­la­rı­mız için de, onko­lo­ji, nöro­lo­ji (MS), fer­ti­li­te, endok­ri­no­lo­ji ve bağışıklık/immün sis­te­mi ile ilgi­li rahat­sız­lık­la­ra odak­la­na­rak çalış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Bu alan­lar­da ürün geliş­tir­me çalış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Biyo­tek­no­lo­ji ürün­le­ri ala­nın­da güç­lü yan­la­rı­mı­zı gide­rek daha faz­la kul­lan­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Bun­la­ra ek ola­rak, has­ta­la­rı­mı­zın rahat­lık­la kul­la­na­bi­le­ce­ği uygu­la­ma cihaz­la­rı üre­te­rek bun­la­rı sürek­li geliş­ti­ri­yo­ruz. Bu da teda­vi kali­te­si­ni artı­rı­yor. Böy­le­ce Türk has­ta­la­rı­na yük­sek tek­no­lo­ji­li ve kali­te­li ürün­le­ri­miz­le en iyi şekil­de hiz­met ver­me­yi amaçlıyoruz.

Önü­müz­de­ki dönem­ler­de Merck Sero­no­’­nun ürün­le­ri ara­sı­na yeni­le­ri ekle­necek mi? Bun­lar hangileri?
Merck Sero­no ola­rak, top­lum­da çok sık rast­lan­ma­yan has­ta­lık­lar için araş­tır­ma ve geliş­tir­me çalış­ma­la­rı­mız mev­cut. Has­ta­la­rın henüz kar­şı­lan­ma­mış ihti­yaç­la­rı­na odak­la­nı­yo­ruz. Şu anda dün­ya­da kolon kan­se­ri ve baş boyun kan­se­ri ile ilgi­li teda­vi­le­ri­miz mev­cut. Ayrı­ca akci­ğer kan­se­ri, beyin tümö­rü, yumu­şak doku sar­ko­ma­sı, pank­re­as ve pros­tat kan­se­ri ile ilgi­li araş­tır­ma ve geliş­tir­me çalış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Merck Serono’nun onko­lo­ji ala­nın­da büyük ümit­ler vaat eden bir port­fö­yü var ve biz dün­ya çapın­da onko­lo­ji has­ta­la­rı için yeni teda­vi seçe­nek­le­ri geliş­tir­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz. Bun­lar dışın­da, Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü (WHO) ile ortak çalı­şa­rak, Afrika’da, sıt­ma­dan son­ra en sık görü­len tro­pi­kal solu­can has­ta­lı­ğı olan şistozomiazisi’yi orta­dan kal­dır­ma­yı arzu­lu­yo­ruz. 200 mil­yon­dan faz­la insa­nın enfek­te oldu­ğu ve her yıl yak­la­şık 200 bin kişi­nin bu has­ta­lık­tan dola­yı öldü­ğü tah­min edi­li­yor. Bunun teda­vi­sin­de­ki en etki­li ilaç olan pra­zi­ku­an­tel tab­let bağı­şı­mı­zın yıl­lık mik­ta­rı­nı on kat art­tı­ra­rak 25 mil­yon tab­let­ten 250 mil­yon tab­le­te çıkar­ta­ca­ğız. WHO’ya göre, yıl­lık 250 mil­yon tab­let­lik pra­zi­ku­an­tel bağı­şı ile şu anda yaşa­nan tab­let kıt­lı­ğı orta­dan kal­ka­cak. Ayrı­ca, Merck Sero­no bu has­ta­lık tam ola­rak orta­dan kal­ka­na kadar bağış yap­ma­ya devam ede­ce­ği­ni taah­hüt etti. Prog­ra­mın ölçe­ği­nin daha da büyü­tül­me­si ile yıl­da yak­la­şık 100 mil­yon çocu­ğun teda­vi edil­me­si müm­kün ola­cak ve böy­le­ce WHO tara­fın­dan hedef­le­nen şekil­de bu has­ta­lı­ğın 2020 yılı­na kadar orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı sağlanacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment