Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği VIII. Ulusal Kongresi

TÜR­Kİ­YE Mater­nal Fetal Tıp ve Peri­na­to­lo­ji Der­ne­ği VIII. Ulu­sal Kong­re­si 1114 Ekim 2012 tarih­le­rin­de İst­anb­ul Har­bi­ye Aske­ri Müze’de düzen­le­necek Bu top­lan­tı­da peri­na­to­lo­ji ve temel obs­tet­ri­ğin önem­li pek çok konu­su, kon­van­si­yo­nel uygu­la­ma­lar ve son geliş­me­le­rin meto­do­lo­ji­si ile orta­ya konu­la­cak ve tar­tı­şı­la­cak. Kong­re önce­sin­de Temel Obs­tet­rik Ult­ra­so­nog­ra­fi Detay­la­rı kur­su yapılacak.
Geniş Bil­gi İçin: Kong­re Sek­re­ter­ya­sı Prof. Dr. Tamer Mun­gan Tel:(0312) 292 92 92 e‑mail : tdmungan@gmail.com, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: FTS Turizm Tel: (0312) 439 68 04, www.tmftpkongre2012.org

İlgili Haberler

Leave a Comment