Turkcell’den SağlıkMetre

KRO­NİK has­ta­la­rın yap­tı­ğı ölçüm­le­ri için­de­ki SİM kart saye­sin­de GSM şebe­ke­si üze­rin­den tek tuş­la dok­to­ra ile­til­me­si­ni sağ­la­yan Turk­cell Sağ­lık­Met­re ciha­zı ve hekim­le­rin has­ta­la­rın­dan gelen ölçüm değer­le­ri­ni takip etme­si­ni sağ­la­yan inter­net taban­lı Sağ­lık­Ta­kip Sistemi’nden olu­şan Turk­cell Sağ­lık Takip Çözü­mü, ilk etap­ta İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si tara­fın­dan 500 diya­bet has­ta­sı için kullanılıyor.
Tama­men Turk­cell Tek­no­lo­ji mühen­dis­le­ri tara­fın­dan yer­li kay­nak­lar­la geliş­ti­ri­len Turk­cell Sağ­lık­Met­re ciha­zı, her yaş­tan kro­nik has­ta­nın zaman ve mekân­dan bağım­sız ola­rak yap­tık­la­rı ölçüm­le­ri tek tuş­la dok­to­ru­na ilet­me­si­ne imkan tanı­yan ve tek bir cihaz üze­rin­de iki ayrı has­ta­nın takip edi­le­bil­di­ği dün­ya­da­ki ilk uçtan uca uzak­tan sağ­lık yöne­tim çözüm­le­rin­den biri. Turk­cell Sağ­lık Takip ile has­ta­nın bakım ve yaşam kali­te­si­nin artı­rıl­ma­sı, dok­tor ile has­ta ara­sın­da bakım ve takip sürek­li­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı, daha faz­la has­ta­ya daha kali­te­li hiz­met sunul­ma­sı, komp­li­kas­yon­la­rın engel­len­me­si, verim­li­li­ğin artı­rıl­ma­sı ve sağ­lık sek­tö­rün­de mali­yet­le­rin azal­tıl­ma­sı hedefleniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment