Türk Toraks Derneği Kongresi Nisan’da

toraksMART 2016

Türk Toraks Derneği’nin 19. Yıl­lık Kong­re­si, 610 Nisan 2016’da Belek Sueno Otel ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Ulu­sal kong­re­ler için­de en önde gelen kong­re­ler­den biri olan TTD Ulu­sal Kong­re­si, tıb­bi, bilim­sel ve tek­no­lo­jik geliş­me­le­rin göğüs has­ta­lık­la­rı ala­nı­na yan­sı­ma­la­rı­nın yanı sıra bil­gi­nin işlen­me­si, pay­la­şı­mı, bütün­cül değer­len­di­ril­me­si ve top­lum­sal yara­ra dönüş­tü­rül­me­si­ni hedefliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment