Türk Toraks Derneği KANITLADI: Sağlıkta şidddetin nedeni kısa muayene süresi

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Türk Toraks Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen 19. Yıl­lık Kong­re”, Antal­ya Belek’te ger­çek­leş­ti­ril­di. Kong­re­nin bu yıl­ki slo­gan­la­rı ara­sın­da Bir­lik­te daha güç­lü­yüz” ve Şid­de­te Hayır!” yer aldı.

Kong­re­ye, göğüs has­ta­lık­la­rı ala­nın­dan yak­la­şık 1500’ü aşkın heki­min katıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Son geliş­me­le­rin ele alın­dı­ğı kong­re­ye yur­ti­çin­den ve yurt­dı­şın­dan 400’ü aşkın konuş­ma­cı ve otu­rum baş­ka­nı katıl­dı. Kong­re kap­sa­mın­da düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da konu­şan Türk Toraks Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Arzu Yor­gan­cı­oğ­lu, sağ­lık çalı­şan­la­rı­na şid­de­tin en önem­li nede­ni­nin polik­li­nik­ler­de has­ta bak­ma ora­nı oldu­ğu­nu belir­te­rek şöy­le devam etti: Hekim arka­daş­la­rı­mız 100120 has­ta bak­mak zorun­da kalı­yor­lar. Biz ilgi­li makam­la­ra daha önce çok baş­vu­ru­da bulun­duk, bu insa­ni değil­dir. Bu süre­ler­de has­ta bakı­la­maz. Has­ta bakı­la­ma­dı­ğı için de has­ta heki­mi­ne sal­dı­rı­yor. Din­le­te­me­dik ken­di­mi­zi, iste­dik ki bir bilim­sel veri­miz olsun, kanı­ta daya­lı gide­lim ve bir araş­tır­ma yap­tık. Türkiye’de hiz­met veren 1. 2. ve 3. basa­mak kurum­la­rın­da hiz­met veren 1600’ü aşkın hekim­den, has­ta bakar­ken süre tut­ma­la­rı­nı iste­dik ve orta­ya çıkan ide­al süre­yi hesap­la­dık. Kong­re­miz­de de bu çalış­ma­yı sun­duk, şim­di bu çalış­ma­yı kanıt ola­rak ilgi­li makam­la­ra suna­ca­ğız” dedi.

toraks

MUAYE­NE SÜRE­LE­Rİ 20 DAKİ­K­AN­IN ALTIN­DA OLMAMALIDIR”

Türk Toraks Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. Oğuz Kılınç ise göğüs has­ta­lık­la­rı­nın ide­al muaye­ne süre­si­nin azlı­ğı­na dik­kat çeke­rek, yap­tık­la­rı araş­tır­ma ile ilgi­li şu bil­gi­le­ri ver­di: Kısa süre­le­rin, tanı ve teda­vi­de hata­la­ra, sağ­lık­ta şid­de­te yol açma potan­si­ye­li mev­cut­tur. Oto­ma­tik ran­de­vu sis­te­mi ile ayar­la­nan ve çoğu has­ta­ne­de 2 daki­ka­ya kadar düşen muaye­ne süre­le­ri, has­ta hekim ara­sın­da­ki ile­ti­şi­mi bozan, hekim­le­ri stres altın­da bıra­kan, teş­his ve teda­vi­de hata­la­ra yol açan, gerek­siz tet­kik ve teda­vi­le­re sebep olan bir uygu­la­ma ola­rak kar­şı­mız­da dur­mak­ta­dır. Ülke­miz­de çoğu sağ­lık kuru­lu­şun­da­ki ran­de­vu sis­tem­le­ri ile veri­len 210 daki­ka ara­sın­da­ki süre­le­rin araş­tır­ma­mız sonu­cun­da yeter­li olma­dı­ğı görül­müş­tür. Şu an mev­cut olan süre­ler has­ta muaye­ne­si için gerek­li olan­dan çok uzak­tır. Süre 20 daki­ka­nın altın­da olmamalıdır.”

TÜRKİYE’DEKİ ASTIM HAS­TA­LA­RI­NIN ÖZEL­Lİ­KL­ERİ BELİRLENDİ

Koca­eli Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Füsun Yıl­dız, Türkiye’de astım has­ta­la­rı­nın kli­nik özel­lik­le­ri­ni belir­le­mek ama­cıy­la 14 fark­lı mer­kez­den 1400 astım has­ta­sı­nın katı­lı­mı bir çalış­ma yap­tık­la­rı­nı kay­det­ti. En sık ras­ta­nan aler­jen­le­rin ev tozu akar­la­rı ile çimen polen­le­ri oldu­ğu­nu akta­ran Yıl­dız, Has­ta­lık baş­lan­gıç yaşı 40 üze­rin­de olan astım­lı has­ta­la­rın (geç baş­lan­gıç­lı astım) vücut kit­le indek­si daha yük­sek­ti yani daha şiş­man­dı ve aler­jik olma­yan astım özel­li­ği taşı­yor­du. Coğ­ra­fi böl­ge­ler açı­sın­dan astım­lı has­ta­lar değer­len­di­ril­di­ğin­de aler­ji ora­nı en yük­sek böl­ge­ler Kara­de­niz ve Mar­ma­ra böl­ge­si ola­rak bulun­du. Has­ta­lık kont­rol düze­yi kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da ise en yük­sek kont­rol ora­nı Mar­ma­ra ve İç Ana­do­lu böl­ge­sin­de yaşa­yan has­ta­lar­da sap­tan­dı” diye aktardı.

TÜRKİYE’DE 7 BİN KİŞİ HAVA KİRL­İL­İ­Ğİ­NE BAĞ­LI OLA­RAK HAYA­TI­NI KAYBEDİYOR”

Türk Toraks Der­ne­ği Hava Kir­li­li­ği Görev Gru­bu adı­na konu­şan Doç. Dr. Haluk Çalı­şır ise Türkiye’de hava kir­li­li­ği­nin hari­ta­sı­nı pay­laş­tı. Dün­ya­da her yıl 7 mil­yon insa­nın hava kir­li­li­ği­ne bağ­lı ola­rak haya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni ifa­de eden Çalı­şır, Türkiye’de 7 bine yakın kişi hava kir­li­li­ği sonu­cun­da olu­şan has­ta­lık­lar­dan haya­tı­nı kay­bet­mek­te. Kömür­lü ter­mik sant­ral­le­re bağ­lı orta­ya çıkan has­ta­lık­lar­dan 2800 kişi­nin öldü­ğü tah­min edi­li­yor. Kömür­lü ter­mik sant­ral­le­rin haya­ta geç­me­si halin­de teh­li­ke büyük bir nok­ta­ya ula­şa­cak­tır. Kömür­lü ter­mik sant­ral bize ölüm geti­rir. Yapı­lan bilim­sel araş­tır­ma­lar Türkiye’de var olan kömür­lü ter­mik sant­ral­le­rin 2.876 insa­nı­mı­zın erken ölü­mü­ne, 4.311 insa­nın has­ta­ne­ye yat­ma­sı­na, pek çoğu çocuk­lar­da olmak üze­re 800.000 kez astım ata­ğı geliş­me­si­ne ve her 100 insa­nı­mız­dan yak­la­şık 2’sinin doğ­ru­dan ölü­mü­ne neden oldu­ğu­na işa­ret etmek­te­dir” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment