Türk kadının kalbi tehlikede

Avru­pa gene­lin­de, koro­ner neden­ler­le en faz­la kadı­nın haya­tı­nı kay­bet­ti­ği ülke Tür­ki­ye. Erkek­ler­de ise Letonya’dan son­ra ikin­ci sıra­da­yız. Dün­ya Kalp Günü nede­niy­le düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da deği­ni­len veri­le­re göre Tür­ki­ye, Avru­pa gene­lin­de kalp kri­zi nede­niy­le en faz­la kadı­nın haya­tı­nı kay­bet­ti­ği ülke duru­mun­da. Kalp kri­zi ve koro­ner has­ta­lık­la­rın genel­lik­le erkek­ler­de görül­dü­ğü gibi yan­lış bir kanı olsa da, Türkiye’de tam ter­si bir durum söz konu­su. Genel­lik­le şiş­man olan, az hare­ket eden ve koles­te­ro­lü yük­sek olan Türk kadın­la­rın­da kalp kri­zi risk fak­tör­le­ri daha yük­sek sevi­ye­de. Bu genel risk fak­tör­le­ri­nin yanı sıra, gebe­lik sıra­sın­da görü­len yük­sek tan­si­yon, gebe­lik­te aşı­rı kilo alı­mı, bu kilo­la­rın 1 yıl için­de veri­le­me­me­si, erken doğum ve dep­res­yon şek­lin­de kadın­la­ra özgü risk fak­tör­le­ri de koro­ner has­ta­lık ris­ki­ni artı­rı­yor. Ancak bu risk fak­tör­le­ri­nin genel risk fak­tör­le­ri kadar iyi teş­his edi­le­me­me­si, kadın­lar­da görü­len kalp kri­zi­ne bağ­lı ölüm­le­ri artırıyor.

KOLES­TE­ROL ZARAR­LI DEĞİL” İDD­İA­SI ÖLDÜRÜYOR!

Prof. Dr. Mah­mut Şahin

Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Mah­mut Şahin, kalp has­ta­lık­la­rı­nın Türkiye’de her yıl 125 bin kişi­nin ölü­mü­ne neden oldu­ğu­na, bu sayı­nın olim­pi­yat sta­dı­nı iki kere dol­du­ra­ca­ğı­na dik­kat çeke­rek, Oysa Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü bu ölüm­le­rin 4’te 3’ünün yaşam tar­zı deği­şi­miy­le önle­ne­bi­le­ce­ği­ni açık­lı­yor” dedi. Koles­te­ro­lün zarar­lı olma­dı­ğı yönün­de­ki iddi­ala­rı da değer­len­di­ren Prof. Dr. Şahin, Bun­lar saf­sa­ta­dır. İns­anl­ar­ın diye­ti­ni değiş­tir­me­le­ri­ne, ilaç­la­rı­nı bırak­ma­la­rı­na neden olu­yor­lar. Bun­lar da has­ta­lık­ta kötü­leş­me, atak­lar ve ölüm­le­re neden olu­yor. Bun­lar artık maga­zi­ni geç­ti, Türk hal­kı­nın sağ­lı­ğı­na zarar verir hale gel­di” uaya­rı­sın­da bulun­du. Der­ne­ğin bir önce­ki dönem­de baş­kan­lı­ğı­nı yürü­ten Prof. Dr. Lale Tok­gö­zoğ­lu ise tarih­te ilk kez bir nes­lin önce­ki nesil­den uzun yaşa­ma­ya­ca­ğı­nı belir­te­rek, 22 Avru­pa ülke­sin­de yapı­lan araş­tır­ma sonuç­la­rı­na göre, 50 yaşın altın­da akut kro­ner send­rom (AKS) geçir­me ris­ki Türkiye’de daha faz­la. Kalp kri­zi geçir­miş olan­lar­da siga­ra tüke­ti­mi­ne devam­da, hare­ket­siz­lik­te de ilk sıra­lar­da geli­yo­ruz” diye konuştu.

KRİZ SONU­CU ÖLÜM RAKAM­LA­RI AVRUPA’NIN ÇOK ÜSTÜNDE

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu

Prof. Dr. Lale Tok­gö­zoğ­lu, konuy­la ilgi­li şu bil­gi­le­ri ver­di: Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü veri­le­ri­ne göre iske­mik kalp has­ta­lı­ğı” 2030 yılı­na kadar dün­ya­da­ki en önem­li mor­ta­li­te sebe­bi ola­cak. Türkiye’de ani kalp kri­zi geçi­ren kişi­le­rin bu kriz sebe­biy­le 1 yıl için­de ölüm ora­nı %32. Bu oran Avru­pa orta­la­ma­sı­nın bir hay­li üstün­de. Koro­ner kay­nak­lı ölüm­ler­de Avru­pa ülke­le­ri ara­sın­da erkek­ler­de ikin­ci, kadın­lar­da ise ilk sıra­da yer alı­yo­ruz. Sana­yi dev­ri­mi ile dün­ya­da sağ­lık­sız yağ ve rafi­ne ş eker tüke­ti­mi art­mış, lif alı­mı azal­mış, sağ­lık­sız pişir­me tek­nik­le­ri ve fast food türü besin­le­rin tüke­ti­mi art­mış­tır. Bunun yanı­sı­ra modern yaşa­mın getir­di­ği hare­ket­siz­lik ve stres gibi fak­tör­le­rin de olum­suz etki­le­ri eklen­miş­tir. Bilim, tıp ve tek­no­lo­ji­de­ki geliş­me­ler­le insan ömrü­nün gide­rek uza­ma­sı bek­le­nir­ken siş­man­lık, şeker has­ta­lı­ğı ve kalp damar has­ta­lık­la­rın­da­ki önle­ne­mez artış elde edi­len kaza­nım­la­rı yok ede­cek­tir” ifa­de­le­ri­ni kullandı.

HARE­KET­Sİ­ZL­İK BÜYÜK RİSK

Kriz geçir­miş kişi­le­rin ris­ki azalt­ma­la­rı için kan sulan­dı­rı­cı ilaç­la­rı düzen­li ola­rak kul­lan­ma­la­rı gerek­ti­ği­ni hatır­la­tan Tok­gö­zoğ­lu, bir­çok has­ta­nın bu teda­vi­yi yarı­da kes­ti­ği­ni göz­lem­le­dik­le­ri­ni ifa­de etti ve hare­ket­siz­li­ğin olum­suz etki­le­ri­ni vur­gu­la­dı: Hare­ket­siz­lik çağı­mı­zın önde gelen sorun­la­rın­dan biri olup, özel­lik­le kadın­lar­da olmak üze­re, her iki cin­si­yet­te baş­lı başı­na bir risk fak­tö­rü­dür. İdea­li kişi­nin haf­ta­da 5 gün yarım saat yürü­yüş veya tem­po­lu baş­ka bir hare­ke­ti uygu­la­ma­sı­dır. Modern şehir yaşa­mın­da bu zor görül­se de, hiç değil­se gün­lük hayat­ta da müm­kün oldu­ğun­ca taşıt kul­lan­mak yeri­ne yürü­mek, asan­sör yeri­ne mer­di­ven kul­lan­mak, bir­çok şehir­de olan yürü­yüş par­kur­la­rın­da yürü­mek öne­ri­lir. Genç­le­ri bil­gi­sa­yar başın­dan kal­dı­rıp spor alış­kan­lı­ğı kazan­dır­mak çok önemlidir.”

SADE­CE 112’Yİ ARAMALILAR

Prof. Dr. Mus­ta­fa Kemal Erol

Der­ne­ğin yöne­tim kuru­lun­da görev yapan Prof. Dr. Mus­ta­fa Kemal Erol ise, risk fak­tör­le­ri­nin önlen­me­siy­le kalp kri­zi ris­ki­nin yüz­de 90 azal­tı­la­bi­le­ce­ği­ne vur­gu yap­tı. Kalp kri­zi duru­mun­da has­ta­ya bağ­lı hata­la­ra deği­nen Erol, Has­ta­lar duru­mun cid­di­ye­ti­ni kav­ra­ma­yıp has­ta­ne­ye gel­mek­te geci­ke­bi­li­yor­lar. Diya­bet­li­ler, yaş­lı­lar ve kadın­lar 112’yi daha az arı­yor. Böy­le bir durum­da en yakın has­ta­ne­ye değil, dama­rın açı­la­ca­ğı en yakın has­ta­ne­ye git­mek gere­ki­yor. Onun için de 112 aran­ma­lı. Bu sıra­da has­ta­ya kalp masa­jı yapıl­ma­lı. Türkiye’de acil müda­ha­le için ağ oluş­tu­rul­du. Doğ­ru mer­ke­ze geti­ri­len has­ta­lar­da ölüm oran­la­rı yüz­de 12’dir” diye konuştu.

GEBE­Lİ­KL­ER TETİKLİYOR

Prof. Dr. Nec­la Özer

Prof. Dr. Nec­la Özer de kalp has­ta­lık­la­rı­nın erkek­le­re yakış­tı­rı­lan bir has­ta­lık oldu­ğu­nu, oysa kadın­la­rın birin­ci ölüm nede­ni oldu­ğu­nu ifa­de etti. Daha şiş­man, şeker ve yük­sek tan­si­yon has­ta­sı ve hare­ket­siz kadın­lar risk altın­da. Kalp has­ta­lık­la­rın­la kadın­la­ra özgü sebep­ler var­dır. Gebe­lik­te tan­si­yon yük­sel­me­si, bu süreç­te çok kilo alıp bir yıl için­de vere­re­mek, erken doğum ve dep­res­yon kalp has­ta­lık­la­rı­na neden olmak­ta­dır” dedi. Kadın­lar­da kalp kri­zi belir­ti­le­ri­nin erkek pater­nin­de olma­ma­sı duru­mun­da fark edil­me­si­nin de güç­leş­ti­ği­ne dik­kat çeken Özer, Bu yüz­den kadın­lar daha az tet­kik, daha az teda­vi alı­yor­lar” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment