Türk İnsanı Dişini Çocukluk Döneminde Kaybediyor

Signal’in Türk top­lu­mu­nun ağız ve diş sağ­lı­ğı bilin­ci­ni artır­mak adı­na des­tek­le­di­ği, Ağzı­na Sağ­lık Tür­ki­ye’ pro­je­si­nin ilk faz ana­liz­le­ri açık­lan­dı. Bu çalış­ma­nın sonuç­la­rı­na göre ülke­miz­de 615 yaş gru­bu çocuk­la­rın %15.2’si orta düzey­de orto­don­tik teda­vi­ye ihti­yaç duyu­yor. Bu yaş grdu­bun­da komp­te teda­vi ihti­ya­cı olan­lar ise %51.6 dolayında.
Basın top­lan­tı­sın­da konu­şan TDB Baş­ka­nı Prof. Dr. Taner Yücel Batı ülke­le­rin­de diş heki­mi­ne git­me sık­lı­ğı­nın yıl­da 5, ülke­miz­de ise 0.9 oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek Türkiye’de 014 yaş gru­bun­da çürük-dol­gu­lu-çeki­len diş değer orta­la­ma­sı 6.17’dir. Oysa FDI’ın 12 yaş çocuk­la­rı için hedef­le­di­ği değer 1.0’dir” dedi.
Dün­ya çapın­da 40’tan faz­la sağ­lık geliş­tir­me prog­ra­mı­nı des­tek­le­yen Sig­na­l­’in Türkiye’de de Dün­ya Diş Hekim­le­ri Bir­li­ği (FDI) ve Türk Diş Hekim­le­ri Bir­li­ği (TDB)’ni yanı­na ala­rak sür­dür­dü­ğü Ağzı­na Sağ­lık Tür­ki­ye Projesi’’3. Yılı­nı dol­dur­du. Pro­je, Tür­ki­ye gene­lin­de­ki ağız sağ­lı­ğı pro­fi­li­nin sap­tan­ma­sı­nı, ağız sağ­lı­ğı­nın genel sağ­lı­ğa olan etki­le­ri­ni de orta­ya koya­rak top­lum­sal bilin­cin yük­sel­til­me­si­ni hedefleyiyor.
Ağzı­na Sağ­lık Tür­ki­ye Pro­je­si’’ kap­sa­mın­da yürü­tü­len Tür­ki­ye Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Araştırması’’nın ilk faz sonuç­la­rı ve hali­ha­zır­da devam eden 3 yıl­lık ikin­ci faz çalış­ma­la­rı­nın sonuç­la­rı Dün­ya Diş Hekim­le­ri Bir­li­ği ile Türk Diş Hekim­le­ri Bir­li­ği tem­sil­ci­le­ri­nin de katıl­dı­ğı top­lan­tı­da kamu­oyu ile pay­la­şıl­dı. Unilever’in öncü mar­ka­sı Signal’in düzen­le­di­ği basın top­lan­tı­sı­na FDI Baş­ka­nı Dr. Orlan­do Mon­te­iro da Sil­va, TDB Baş­ka­nı Prof. Dr. Taner Yücel, Pro­je Baş­ka­nı Prof. Dr. İnci Oktay, Uni­le­ver Ev ve Kişi­sel Bakım Pazar­la­ma­dan Sorum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Zey­nep Yalım Uzun ile Uni­le­ver Ağız Bakım Gru­bu Araş­tır­ma Geliş­tir­me Müdü­rü Vaide­hi Ket­kar katıldı.
7 böl­ge­den kır­sal kent­sel nüfus dağı­lı­mı­nı ve 9 fark­lı yaş gru­bu­nu tem­si­len 3.040 denek üze­rin­de yürü­tü­len araş­tır­ma veri­le­ri doğ­rul­tu­sun­da konuş­ma­cı­la­rın altı­nı çiz­di­ği nok­ta; Türkiye’de ağız-diş sağ­lı­ğı hij­ye­ni ve bakı­mı konu­sun­da­ki top­lum­sal bilin­cin düşük­lü­ğü oldu.

Her 2 Evden Biri­ne Hiç Diş Fır­ça­sı Girmiyor
Uni­le­ver Ev ve Kişi­sel Bakım Pazar­la­ma­dan Sorum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Zey­nep Yalım Uzun, Türkiye’de bir kişi­ye yıl­da 1 tane bile diş fır­ça­sı­nın düş­me­di­ği­ni, her 2 evden biri­ne hiç diş fır­ça­sı gir­me­di­ği­ni, 3 kişi­den biri­nin diş­le­ri­ni gün­de 1 kez dahi fır­ça­la­ma­dı­ğı­nı belirt­ti. Sür­ve­yans çalış­ma­sı­na baş­kan­lık eden Prof. Dr. İnci Oktay ise çürük­le­rin çok­lu­ğu­na kıyas­la kişi başı­na 1 dol­gu­lu diş bile düş­mez­ken; çürük­le­rin teda­vi edil­mek yeri­ne çekil­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Bu çalış­ma sonu­cun­da 60 yaş ve üstü birey­ler­de ile­ri dere­ce dişe­ti has­ta­lık­la­rı­na rast­la­dık­la­rı­nı belir­ten Prof. Dr. Oktay, 60 yaş üstü kişi­le­rin yarı­sın­dan faz­la­sın­da ile­ri dere­ce­de dişe­ti has­ta­lı­ğı bulu­nu­yor. 5059 yaş gru­bun­da bu oran %27 ola­rak orta­ya çıkı­yor” dedi. Çocuk­lar ara­sın­da diş çürü­ğü­nün çok yay­gın oldu­ğu­nu da belir­ten Prof. Dr. Oktay, 7 yaşın­da çürük ora­nı %88 ola­rak görü­lür­ken, 7 yaşın­da bu oran %207’ye çıkı­yor” dedi.
Ara­lık 2011 tari­hin­de baş­la­yan Faz 2 çalış­ma­sı­nın yine 3 yıl­lık bir tak­vim­de tamam­lan­ma­sı öngö­rü­lü­yor. Pro­je­ye öncü­lük etmek­ten dola­yı çok heye­can­lı olduk­la­rı­nı dile geti­ren Uni­le­ver Ev ve Kişi­sel Bakım Pazar­la­ma­dan Sorum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Zey­nep Yalım Uzun şun­la­rı söy­le­di: Signal’in Türkiye’deki hede­fi des­tek­le­di­ği pro­je­ler ve tek­no­lo­ji­nin ulaş­tı­ğı son nok­ta­yı kul­la­na­rak paza­ra sun­du­ğu yeni ürün­ler­le top­lum­sal ağız sağ­lı­ğı bilin­ci­ni yük­selt­mek­tir. Pro­je­mi­zin ikin­ci eta­bın­da okul­lar­da eği­tim­ler düzen­le­ye­rek ağız hij­ye­ni konu­sun­da daha bilinç­li bir top­lum yarat­mak için adım­lar atacağız.”
Zey­nep Yalım Uzun’dan son­ra FDI Baş­ka­nı Dr. Orlan­do Mon­te­iro da Sil­va dün­ya çapın­da her 10 kişi­den 9’unun ağız has­ta­lık­la­rı ile müca­de­le etti­ği­ni kay­de­de­rek pro­je­nin öne­mi­ne işa­ret etti. Dr. Da Sil­va ‘’Dün­ya çapın­da 1 mil­yon diş heki­mi­nin sesi olan FDI ola­rak Uni­le­ver ve yerel part­ner­ler­le bir­lik­te yürüt­tü­ğü­müz bu pro­je­de gün­de 2 kez flo­rür­lü diş macu­nu ile diş fır­ça­la­ma­nın öne­mi­ni anla­tı­yor; insan­la­rın hayat­la­rın­da fark­lı­lık yarat­ma­yı hedef­li­yo­ruz’’ dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment