Türk ilaç sektörü biyoteknolojiye kilitlendi

TEM­MUZ 2016

Dün­ya ilaç dev­le­ri­nin Avrasya’daki ortak buluş­ma nok­ta­sı CPhI Istan­bul, 25’den faz­la ülke­den 200’ü aşkın katı­lım­cı fir­ma­yı, 40’dan faz­la ülke­den 4 bin 500 ziya­ret­çi ile bir ara­ya getir­di. Bu yıl ilk kez özel­lik­le Türkiye’nin ihra­cat yap­tı­ğı ülke­le­rin de ara­la­rın­da bulun­du­ğu dün­ya­nın çeşit­li böl­ge­le­rin­den alım heyet­le­ri ile katı­lım­cı fir­ma­lar ara­sın­da iki­li görüş­me­le­rin de yapıl­dı­ğı fuar­da Türkiye’de ilaç sek­tö­rü­nün üre­tim kapa­si­te­si, tek­no­lo­ji ve Ar-Ge’deki geliş­me­ler pay­la­şıl­dı. Yer­li ve yaban­cı oto­ri­te­le­rin katıl­dı­ğı semi­ner­ler­de de sek­tör­de son dönem­de yaşa­nan deği­şik­lik­ler masa­ya yatırıldı.

Ecza­cı­ba­şı Sağ­lık Gru­bu Baş­ka­nı Elif Çelik, Merck Gro­up Glo­bal Tica­ri Ope­ras­yon­lar Baş­ka­nı Elçin Elgün, Sano­fi Pas­te­ur AME­SA Böl­ge Baş­ka­nı Emay Aly, Abdi İbr­ah­im İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü Elif Elkin başa­rı öykü­le­ri ile dene­yim­le­ri­ni paylaştı.

AR-GE HAR­CA­MA­LA­RI 2,5 KAT ARTTI

İlaç Endüst­ri­si İşv­er­enl­er Sen­di­ka­sı (İEİS) Baş­ka­nı Nezih Barut ise, Tür­ki­ye ilaç endüst­ri­si, son yıl­lar­da Ar-Ge konu­sun­da git­tik­çe artan bir heves ve çaba­ya sahip. Endüst­ri­miz, Ar-Ge yet­kin­li­ği­ni artır­ma­yı ve özel­lik­le biyo­tek­no­lo­ji ala­nın­da daha yük­sek kat­ma değer­li ürün­ler üre­te­rek, küre­sel bir ilaç üre­ti­ci­si ve ihra­cat­çı­sı konu­mu­na gel­me­yi hedef­li­yor. Son 5 yıl­da bu hedef­ler doğ­rul­tu­sun­da umut veri­ci geliş­me­ler kay­det­tik. Endüst­ri­mi­zin yük­sek moti­vas­yo­nu, çaba­sı ve teş­vik sis­te­mi­nin iti­ci gücü, Ar-Ge sonuç­la­rı­mı­za yan­sı­ma­ya baş­la­dı. 2010 yılın­da 4 olan akre­di­te Ar-Ge mer­ke­zi sayı­mız 13’e yük­sel­di. 20102014 yıl­la­rı ara­sın­da Ar-Ge har­ca­ma­la­rı­mız yak­la­şık 2,5 kat artış gös­ter­di. Kamu­nun des­te­ği ve endüst­ri­mi­zin çaba­sıy­la, sana­yi dönü­şü­mü­nü tamam­la­mış, Ar-Ge yet­kin­li­ği­ni artır­mış, biyo­tek­no­lo­jik alan­da söz sahi­bi, daha yük­sek kat­ma değer­li ilaç­lar üre­ten, net ihra­cat yapa­bi­len küre­sel bir oyun­cu ola­ca­ğı­mı­za içten­lik­le ina­nı­yo­rum” dedi.

Kadın lider­ler­de Avrupa’nın çok önün­de­yiz

CPhI Istan­bul 2016 Woman Bre­ak­fast etkin­li­ğin­de, ilaç sek­tö­rün­de özel­lik­le lider­lik sevi­ye­sin­de Avrupa’ya oran­la çok faz­la kadın oldu­ğu­na dik­kat çekil­di. İlaç ve sağ­lık sek­tö­rün­de Türkiye’de kadın­la­rın önü­nün açık oldu­ğu belir­ti­lir­ken, kadın­la­ra, yük­sel­mek için risk alma­la­rı ve öne çık­mak­tan çekin­me­me­le­ri tav­si­ye­le­rin­de bulu­nul­du. 2015 yılın­da kamu­oyu­na açık­la­nan ata­ma­lar ara­sın­da ilaç sek­tö­rün­de göre­ve baş­la­yan yöne­ti­ci­le­rin yüz­de 41’i kadın­lar­dan oluş­tu. Kadın yöne­ti­ci istih­da­mı açı­sın­dan lider­li­ği göğüs­le­yen ilaç ve sağ­lık sek­tö­rü­nün kadın lider­le­ri, hem­cins­le­ri­ni sek­tör­de des­tek­le­mek ama­cı ile İst­anb­ul Kong­re Merkezi’nde düzen­le­nen CPhI Istan­bul 2016 İlaç Fuarı’nda bir ara­ya gel­di. Dün­ya gene­lin­de orta kade­me yöne­ti­ci­le­rin yüz­de 35’ini kadın­la­rın oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­yen Amrop Inter­na­ti­onal Yöne­ti­ci Orta­ğı Prof. Dr. Yeşim Toduk, Türkiye’de sağ­lık sek­tö­rün­de çalı­şan­la­rın yüz­de 78’inin kadın­lar­dan oluş­tu­ğu­nu tüm sek­tör­ler­de ise orta kade­me yöne­ti­ci­le­rin yüz­de 20’sinin kadın oldu­ğu­nu ifa­de etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment