Türk doktorun başarısı Surgical Endoscopy’de

Prof. Dr. Halil Coşkun

Ünlü Obe­zi­te ve Meta­bo­lik Cer­rah Prof. Dr. Halil Coş­kunun obe­zi­te ame­li­yat­la­rın­da uygu­la­dı­ğı yön­tem­ler, dün­ya­nın sayı­lı aka­de­mik der­gi­le­rin­den Sur­gi­cal Endoscopy’ye konu oldu. Der­gi­nin Eylül sayı­sın­da sekiz say­fa yayım­la­nan bilim­sel maka­le­de, Prof. Dr. Halil Coşkun’un 586’sı kadın bin has­ta üze­rin­de uygu­la­dı­ğı özel tek­nik­le­re yer verildi.

Prof. Dr. Coş­kun, tüp mide ame­li­yat­la­rın­da fib­rin yapış­tı­rı­cı kul­la­nı­mı­nın kli­nik bul­gu­la­rı­nı orta­ya koy­ma­yı amaç­la­dı­ğı bilim­sel çalış­ma­sı hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di: Vücut kit­le indek­si­nin 40’ın üze­ri­ne çık­tı­ğı mor­bid obez has­ta­lar­da Lapa­ros­ko­pik Sle­eve Gast­rek­to­mi (Tüp Mide Ame­li­ya­tı) son­ra­sı endi­şe duyu­lan ve kor­ku­lan komp­li­kas­yon­lar stap­ler (kesi) hat­tın­da olan kaçak­lar ve kana­ma­lar­dır. Bu çalış­ma­nın ama­cı; stan­dart ola­rak yapı­lan tüp mide ame­li­ya­tın­da fib­rin yapış­tı­rı­cı kul­la­nı­mı­nın kli­nik bul­gu­la­rı­nı orta­ya koy­mak­tı. Fib­rin yapış­tı­rı­cı kul­la­nı­la­rak yapı­lan stan­dart tüp mide ame­li­ya­tı geçir­miş mor­bid obez has­ta­lar çalış­ma­ya dahil edil­di. Orta­la­ma yaşı 42.6 olan top­lam bin has­ta­ya (586 kadın (%58.6)) tüp mide ame­li­ya­tı uygu­lan­dı. Tüm ame­li­yat­lar­da fib­rin (doku) yapış­tı­rı­cı kul­la­nıl­dı. Orta­la­ma ame­li­yat süre­si 72 daki­ka ve orta­la­ma has­ta­ne­de yatış süre­si 3.2 gün idi. Sade­ce 3 has­ta­da (%0.3) kana­ma görül­dü. Kaçak ve dar­lık hiç­bir has­ta­da göz­len­me­di. Has­ta­ne­ye tek­rar baş­vu­ru ora­nı yüz­de 0.5’te kal­dı. Ölüm ola­yı hiç gerçekleşmedi.

Bu ret­ros­pek­tif çalış­ma bari­at­rik cer­rah­la­rın tüp mide ame­li­ya­tın­da ame­li­yat son­ra­sı komp­li­kas­yon­la­rı azalt­mak için stan­dart ame­li­yat tek­ni­ği uygu­la­ma­la­rı gerek­ti­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Fib­rin (doku) yapış­tı­rı­cı stap­ler (kesi) hat­tı­nı güç­len­dir­mek için güve­ni­lir ve yarar­lı bir araç­tır ve tüp mide ame­li­yat­la­rın­da kana­ma ve kaçak ris­ki­ni azaltmaktadır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment