Türk doktorlardan mesane kanseri tedavisine büyük katkı

ÜRO­ON­KO­LO­Jİ / ARA­LIK 2015

Bu yıl­ki Üre­on­ko­lo­ji Kong­re­si­’n­de mesa­ne kan­se­rin­de iki ame­li­yat ara­sın­da geç­me­si gere­ken zama­na iliş­kin Üre­on­ko­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan yapı­lan çalış­ma­nın detay­la­rı pay­la­şıl­dı. Bri­tish Jour­nal of Uro­logy International’da ayın maka­le­si’ ola­rak yayım­la­nan çalış­ma­ya göre mesa­ne kan­se­ri­nin cer­ra­hi yön­tem­le teda­vi­sin­de iki ame­li­yat ara­sın­da­ki süre­nin 6 haf­ta­dan az olma­sı duru­mun­da mesa­ne kan­se­ri­nin tek­rar­la­ma ris­ki %27 azalıyor.

Üro­on­ko­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen ve 750’yi aşkın katı­lım­cı­nın takip etti­ği 12’nci Üro­on­ko­lo­ji Kongresi’nde konu­şan Üro­on­ko­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Sümer Bal­ta­cı, mesa­ne kan­se­ri­ne dik­kat çek­ti. Dün­ya­da 1 yıl içe­ri­sin­de 350 bin mesa­ne kan­ser­li has­ta­nın tes­pit edil­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Bal­ta­cı, bu has­ta­la­rın yarı­sı­nın bir yıl içe­ri­sin­de haya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­di. Mesa­ne kan­se­ri­nin iyi teda­vi edil­me­di­ği tak­dir­de ölüm­cül oldu­ğu­na dik­kat çeken Prof. Dr. Bal­ta­cı, Kan­se­rin tes­pit edil­di­ği anda­ki yay­gın­lı­ğı­na bakı­la­rak teda­vi şekil­le­ri deği­şe­bi­li­yor. Mesa­ne­de sınır­lı kal­dıy­sa mesa­ne içe­ri­si­ne uygu­la­nan bazı kemo­te­ra­pi ya da verem aşı­sı diye bili­nen tüber­kü­loz ilaç­la­rıy­la has­ta­lı­ğı teda­vi ede­bi­li­yo­ruz. Deri­ne geçen kan­ser­ler­de ise mesa­ne­yi çıkar­mak zorun­da kalı­yo­ruz. Mesa­ne çıka­rı­lın­ca duru­mu uygun olan kişi­ler­de kişi­nin ken­di bağır­sa­ğın­dan yeni bir mesa­ne yapıp eski­si­nin yeri­ne yer­leş­ti­re­rek has­ta­nın nor­mal yol­la idra­rı­nı yap­ma­sı­nı sağ­lı­yo­ruz. Eğer has­ta­nın duru­mu bu uygu­la­ma­ya uygun değil­se, o zaman cilt altın­da bir tor­ba­da idra­rı top­lu­yo­ruz” dedi.

DSC_0154

PROS­TAT KAN­SE­Rİ­N­İN ÇEŞİ­TLİ NEDEN­LE­Rİ VAR

Kong­re Baş­ka­nı Prof. Dr. Çağ Çal ise, pros­tat kan­se­ri geli­şi­mi­ne yol açan sebep­le­rin tam ola­rak bili­ne­me­di­ği­ni söy­le­di. Birin­ci dere­ce akra­ba­la­rın­da pros­tat kan­se­ri sap­ta­nan­la­rın has­ta­lı­ğa yaka­lan­ma ris­ki­nin yük­sek oldu­ğu­nun altı­nı çizen Prof. Dr. Çal, bes­len­me­nin pros­tat kan­se­ri geli­şi­mi üze­ri­ne etki­le­ri­nin de araş­tı­rıl­ma­sı­nın devam etti­ği­ni belirtti.

Prof. Dr. Çal, Ayrı­ca siga­ra içen­ler, tarım ila­cı­na maruz kalan çift­çi­ler, pil ima­la­tın­da çalı­şan­lar, kay­nak yapar­ken metal kad­mi­yu­ma maruz kalan işçi­ler pros­tat kan­se­ri­ne yaka­lan­ma ris­ki­nin yük­sek oldu­ğu grup­lar­dır. Plas­tik sana­yin­de çalı­şan­la­rın da, nor­mal top­lu­ma göre pros­tat kan­se­ri olma risk­le­ri daha faz­la­dır” diye konuştu.

GEREK­SİZ TEDA­Vİ YAPILMAMALI

Prof. Dr. Çal, pros­tat kan­se­ri teş­hi­si son­ra­sı uygun has­ta­la­ra her­han­gi bir teda­vi yapıl­mak­sı­zın düzen­li kont­rol­ler­le izlem öne­ri­le­bi­le­ce­ği gibi cer­ra­hi, rad­yo­te­ra­pi veya hor­mo­nal teda­vi seçe­nek­le­ri sunu­la­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. Kan­ser­leş­me­nin yaş­la bera­ber erkek­le­rin pros­tat doku­la­rın­da sık göz­le­nen bir dönü­şüm oldu­ğu­nun altı­nı çizen Prof. Dr. Çal, ancak bu dönü­şü­mün ile­ri yaş­ta­ki erkek­le­rin pek azın­da rahat­sız edi­ci bul­gu­lar vere­rek ve haya­tı teh­dit edecek has­ta­lık hali­ne dönüş­tü­ğü­nü söy­le­di. Bu neden­le, pros­ta­tın­da kan­ser geli­şen kişi­le­rin hep­si­nin teda­vi­si­nin gerek­li olma­dı­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. Çal, Yaşa­mı teh­dit etme­yen has­ta­lı­ğa tanı konul­ma­sı durum­la­rın­da gerek­siz teda­vi ve bu teda­vi­ye bağ­lı yan etki­ler­den kişi­yi koru­mak için aktif izlem’ yapıl­ma­sı akıl­cı bir seçe­nek­tir” dedi.

HAS­TA­LIK ÜÇ TİPTE İLERLİYOR

Üro­on­ko­lo­ji Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. Levent Tür­ke­ri, pros­tat kan­se­ri­nin tanı­sı almış has­ta­la­rın üç fark­lı hay­van­la tanım­la­na­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. Bazı kişi­ler­de has­ta­lı­ğın kap­lum­ba­ğa dav­ra­nı­şı ser­gi­le­di­ği­ni ve çok yavaş iler­le­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Tür­ke­ri, bazı has­ta­lar­da ise pros­tat kan­se­ri­nin tav­şan gibi çok hız­lı geli­şim gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Üçün­cü grup has­ta­yı ise kar­tal’ ola­rak tanım­la­yan Prof. Dr. Tür­ke­ri, bu grup­ta has­ta­lı­ğın yaka­lan­mış olma­sı­na rağ­men çok­tan iler­le­miş oldu­ğu­nu kay­det­ti. Bu sınıf­lan­dır­ma için­de amaç­la­rı­nın kap­lum­ba­ğa gru­bun­da olup tav­şa­na dön­me ris­ki bulu­nan has­ta­la­rı yaka­la­yıp teda­vi etmek oldu­ğu­nu akta­ran Prof. Dr. Tür­ke­ri, bu yön­te­min has­ta­la­rı gerek­siz teda­vi ve onu hem eko­no­mik hem de sos­yal yan etki­le­rin­den koru­ya­ca­ğı­nı söyledi.

TES­TİS KAN­SE­Rİ GENÇ­LER­DE SIK GÖRÜLÜYOR

Üro­on­ko­lo­ji Der­ne­ği Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Güven Aslan da, genç erkek­ler­de sık görü­len tes­tis kan­se­ri­nin özel­lik­le 2040 yaş ara­lı­ğın­da­ki erkek­le­ri teh­dit etti­ği­ni söy­le­di. Tes­tis kan­se­ri görül­me sık­lı­ğı­nı art­tı­ran sebep­le­ri inme­miş tes­tis, kli­ne­fel­ter send­ro­mu, kısır­lık, birin­ci dere­ce akra­ba­da tes­tis kan­se­ri öykü­sü ve diğer tes­tis­te kan­ser var­lı­ğı ola­rak sıra­la­yan Prof. Dr. Aslan, Özel­lik­le inme­miş tes­tis öykü­sü olan kişi­le­rin tes­tis kan­se­ri yönün­den daha dik­kat­li olma­la­rı­nı ve üro­lo­ji hekim­le­ri­ne muaye­ne olma­la­rı­nı öne­ri­yo­ruz” dedi.

 Tes­tis kan­se­rin­de temel belir­ti­nin tes­tis­te ele gelen ağrı­sız kit­le oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Aslan, kan­se­rin ilk ola­rak tes­tis­te bezel­ye büyük­lü­ğün­de sert bir yum­ru ola­rak dik­kat çek­ti­ği­ni belirt­ti. Bu sert­li­ğin genel­lik­le doku­nul­du­ğu zaman acı­ma­dı­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. Aslan, tes­tis kan­se­ri­nin erken aşa­ma­da yüz­de 95 ora­nın­da teda­vi edi­le­bi­lir oldu­ğu­nu söy­le­di. Bu nok­ta­da erken tanı­nın öne­mi­ne deği­nen Prof. Dr. Aslan, her erke­ğin ayda bir defa, düzen­li ola­rak tes­tis­le­ri­ni muaye­ne etme­si gerek­ti­ği­ni söyledi. 


kapakTÜRK DOK­TOR­LA­RIN ÖNEM­Lİ KEŞFİ

Mesa­ne kan­se­ri­nin cer­ra­hi teda­vi­si konu­sun­da Üro­on­ko­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan yapı­lan ve ulus­la­ra­ra­sı tıp der­gi­si Bri­tish Jour­nal of Uro­logy International’da ayın maka­le­si’ baş­lı­ğıy­la yayın­la­nan araş­tır­ma­ya göre, mesa­ne kan­se­ri­nin cer­ra­hi yön­tem­le teda­vi­sin­de iki ame­li­yat ara­sın­da­ki süre­nin 6 haf­ta­dan az olma­sı duru­mun­da mesa­ne kan­se­ri­nin tek­rar­la­ma ris­ki­ni %27 azaltıyor.

Çalış­ma ile ilgi­li de açık­la­ma yapan  Prof. Dr. Sümer Bal­ta­cı, Tümö­rün, mesa­ne­nin kas taba­ka­sı­na inme­me­si halin­de yapı­la­cak ikin­ci ame­li­ya­ta kadar geçen süre haya­ti öne­me sahip­tir. Türk bilim insan­la­rı dün­ya­da ilk kez iki ame­li­yat ara­sın­da­ki süre­nin ne kadar olma­sı gerek­ti­ği­ne iliş­kin araş­tır­ma­ya imza attı. Sonuç­la­rı ulus­la­ra­ra­sı der­gi­ye kapak oldu” dedi.

Bugü­ne kadar iki ame­li­yat ara­sın­da­ki süre­nin ne olma­sı gerek­ti­ği­ne iliş­kin bilim­sel bir çalış­ma yapıl­ma­dı­ğı­nın altı­nı çizen Prof. Dr. Bal­ta­cı, Bu, dün­ya­da­ki ilk çalış­ma oldu. Araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı, ulus­la­ra­ra­sı tıp der­gi­si olan Bri­tish Jour­nal of Uro­logy Inter­na­ti­onal (BJUI)’ın kasım sayı­sın­da ayın maka­le­si ola­rak yayım­lan­dı. Der­gi­nin kapa­ğın­da Anıt­ka­bir fotoğ­ra­fı ile bir­lik­te Türk bilim insan­la­rı­nın öncü oldu­ğu bu çalış­ma­ya yer veril­di. Araş­tır­ma­nın söz­lü sunu­mu da der­gi­nin inter­net site­sin­de yayım­lan­dı. Bu, Türk bilim insan­la­rı açı­sın­dan büyük bir onur­dur. Tür­ki­ye, bu alan­da dün­ya lite­ra­tü­rü­ne imza atmış oldu” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment