Türk Doktor, Kraliyet Koleji’nde

Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan, Edin­burgh Kra­li­yet Dok­tor­lar Koleji’ne (Royal Col­le­ge of Phy­si­ci­ans Edin­burgh) tam üye” seçil­di. Söz konu­su kuru­lu­şun tam üye­lik” sta­tü­sü sınır­lı sayı­da Avru­pa­lı dok­to­ra tanı­nı­yor. Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan’a üye­lik dip­lo­ma­sı, Edin­burg Kra­li­yet Dok­tor­lar Kole­ji Baş­ka­nı Prof. Dr. Derek Bell tara­fın­dan tören­le sunul­du. 1994 yılın­da İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan, uzman­lı­ğı­nı İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İst­anb­ul Tıp Fakültesi’nde Der­ma­to­lo­ji ala­nın­da tamam­la­dı. Ardın­dan eği­ti­mi­ni Florida’da Cle­ve­land Clinic’te sür­dür­dü. Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan’ın ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı der­gi­ler­de yayın­la­mış çok sayı­da maka­le­si bulu­nu­yor. Halen Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Hastanesi’nde Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı ola­rak göre­vi­ni sür­dü­ren Yrd. Doç. Dr. Okan, aynı zaman­da Kemer­bur­gaz Üniversitesi’nde de öğre­tim üye­li­ği yapı­yor. Avru­pa Der­ma­to­lo­ji- Vene­re­olo­ji Kuru­lu (Euro­pe­an Board of Der­ma­to­logy-Vene­re­ology) dip­lo­ma­sı­na sahip olan Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan’ın tıb­bi ilgi alan­la­rı ara­sın­da cilt leke­le­ri, gül has­ta­lı­ğı, akne ve sivil­ce, pedi­at­rik der­ma­to­lo­ji, viti­li­go, cilt leke­le­ri, der­ma­to­lo­jik cer­ra­hi, akne, koz­me­tik der­ma­to­lo­jik uygu­la­ma­lar, peeling, botoks, dol­gu uygu­la­ma­la­rı, koz­me­tik danış­man­lık yer alı­yor.  Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan

İlgili Haberler

Leave a Comment