Türk Bilimadamına Harvard Ödülü

PFİ­Z­ER Glo­bal Araş­tır­ma ve Geliş­tir­me Diag­nos­tik Biri­mi Baş­ka­nı ve İdari Direk­tö­rü Dr. Hakan Şakül, Har­vard Üniversitesi’nin 7. Kişi­ye Özel Tıp Kon­fe­ran­sın­da Kişi­ye Özel Tıp Ala­nın­da Baş­ka­nın Ödü­lü­ne” layık görül­dü. Kişi­ye Özel Tıp Ala­nın­da Baş­ka­nın Ödü­lü, Har­vard Üniversitesi’nin her yıl düzen­le­di­ği Kişi­ye Özel Tıp Kon­fe­rans­la­rın­da, bu alan­da önem­li ve sür­dü­rü­le­bi­lir kat­kı­lar­da bulu­nan kişi­le­re veriliyor.

Şakül ödü­lü­nü aldık­tan son­ra, 2009’dan bu yana yöne­ti­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı tanı geliş­tir­me prog­ra­mı­na iliş­kin konuş­ma­sın­da Pfi­zer ve Abbott Mole­cu­lar ortak­lı­ğın­da iler­le­yen işbir­li­ği hak­kın­da açık­la­ma­lar yap­tı. Şakül şun­la­rı söy­le­di: Yürüt­tü­ğü­müz prog­ram, akci­ğer kanserinde
bir ilaç ve diag­nos­tik test kom­bi­nas­yo­nu­nun ilk kez eşza­man­lı FDA ona­yı aldı­ğı programdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment