Türk bilim insanları Alzheimer’ın erken teşhisi için kolları sıvadı

Doç. Dr. Burak Acar

Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si lider­li­ğin­de, İst­anb­ul ve Koç Üni­ver­si­te­si öğre­tim üye­le­rin­den olu­şan ekip, Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın erken teş­hi­si için çok önem­li veri­le­rin elde edi­le­ce­ği Beyin Ağla­rı Model­le­me­si Pro­je­si baş­lat­tı. Pro­je ile nöro­de­je­ne­ra­tif has­ta­lık­la­rın olu­şu­mu, iler­le­me­si ve etki­le­ri­ne dair soru­la­ra cevap vere­bi­lecek yeni kap­sam­lı veri ana­li­zi yön­tem­le­ri geliş­ti­ril­me­si amaçlanıyor.

TÜBİ­T­AK des­tek­li pro­je­de disip­lin­ler-ara­sı yak­la­şım­la fark­lı uzman­lık alan­la­rın­dan isim­ler yer alır­ken pro­je­nin lider­li­ği­ni Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si üst­len­di. Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mühen­dis­li­ği Bölü­mü Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Burak Acar, mühen­dis­lik, fizik, mate­ma­tik, nöro­lo­ji gibi fark­lı disip­lin­ler­den uzman­la­rın yer aldı­ğı pro­je­de Alz­he­imer odak­lı olmak üze­re nöro­lo­jik has­ta­lık­la­rın nasıl oluş­tu­ğu­na ve has­ta­da nasıl iler­le­di­ği­ne dair önem­li bul­gu­la­ra eri­şil­me­si­ni amaç­la­dık­la­rı­nı söyledi.

Doç Dr. Burak Acar pro­je­yi şöy­le anlat­tı: ‘’Çok mer­kez­li, inter-disip­li­ner bir pro­je yürü­tü­yo­ruz. Pro­je­nin tıp aya­ğı­nı İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si, İst­anb­ul (Çapa) Tıp Fakül­te­si nöro­lo­ji ana­bi­lim dalın­dan bölüm baş­ka­nı Hakan Gür­vit, Aslı Demir­taş Tat­lı­de­de, Başar Bil­giç ve fiz­yo­lo­ji ana­bi­lim dalın­dan Tamer Demi­ralp oluş­tu­ru­yor. Pro­je kap­sa­mın­da 100 has­ta­ya kli­nik test­ler uygu­la­nı­yor ve bu test­ler rapor­la­nı­yor. Nöro­lo­ji uzman­la­rı bizim eki­bi­mi­ze Alzheimer’ı tıb­bi açı­dan anla­tır­ken biz de onlar­dan aldı­ğı­mız bil­gi­yi mühen­dis­lik dili­ne çevi­re­rek açık olan soru­la­ra nasıl bir yön­tem­le cevap vere­bi­le­ce­ği­mi­zi araş­tı­rı­yo­ruz. Pro­je gru­bun­da yer alan mate­ma­tik­çi ve fizik­çi­ler ise alı­nan veri­le­rin ista­tik­sel ana­li­zi üze­rin­de çalı­şı­yor­lar. Bu kap­sam­da fark­lı grup­la­rın mul­ti-modal beyin ağla­rı ara­sın­da­ki ista­tis­tik­sel ola­rak anlam­lı fark­lı­lık­la­rın nere­de oldu­ğu­nu; bu fark­la­rın has­ta­lı­ğın fark­lı evre­le­rin­de­ki geli­şi­mi­ni; ağ özel­lik­le­ri­ne daya­lı yeni biyo-işa­ret­le­yi­ci tanım­la­ma­la­rı­nı araştırıyoruz.’’

 

İlgili Haberler

Leave a Comment