Türk bilim insanı burun estetiği” ile literatüre girdi

Prof. Dr. Erdem Tezel
Prof. Dr. Erdem Tezel

GÜN­CEL / EKİM 2015

Türk bilim insa­nı Prof. Dr. Erdem Tezel tara­fın­dan burun este­ti­ğin­de geliş­ti­ri­len yeni tek­nik, Ame­ri­kan Plas­tik Cer­ra­hi Der­gi­si Annals Of Plas­tic Surgery”de yayım­la­na­rak, dün­ya lite­ra­tü­rü­ne girdi.

Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­ra­hi Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Erdem Tezel, daha doğal bir burun este­ti­ği için yeni tek­nik­ler üze­rin­de çalış­tı­ğı­nı söyledi.

Burun ucu önce­lik­li kapa­lı rinop­las­ti (tip ori­en­ted clo­sed rinop­lasty)” ismi veri­len yeni ope­ras­yon tek­ni­ği­nin dün­ya lite­ra­tü­rü­ne geç­ti­ği­ni belir­ten Tezel, Geliş­tir­di­ğim bu yön­tem, Ame­ri­kan plas­tik cer­ra­hi der­gi­si Annals Of Plas­tic Surgery’de yayım­lan­dı” diye konuştu.

KEMİK MÜM­KÜN OLDU­ĞUN­CA KORUNUYOR

Burun este­ti­ğin­de geli­nen son nok­ta­da, artık ucu­nun düzel­til­me­si­nin ön pla­na alın­dı­ğı­nı ifa­de eden Tezel, şun­la­rı kaydetti:

Burun kemi­ği oyu­la­rak veya aşı­rı küçül­tü­le­rek yapı­lan este­tik­ler­de hem fonk­si­yo­nel açı­dan sorun­lar yaşa­nı­yor hem de yüzün karak­te­ris­tik özel­li­ği orta­dan kal­kı­yor. Özel­lik­le fotoğ­raf­lar­da orta­ya çıkan burun kemi­ği yok­muş­ca­sı­na sığ bir görün­tü, bur­nun ame­li­yat geçir­miş, yani este­tik­li oldu­ğu­nu ele ver­mek­le kal­mı­yor, yüzün daha şiş­man, yuvar­lak ve halk ara­sın­da tabir edi­len ablak yüz’ görü­nü­mü alma­sı­na neden olu­yor. Bu neden­le burun sır­tın­da­ki düz­lü­ğün sağ­lan­ma­sın­da kemi­ğin oyul­ma­sın­dan çok, kemi­ği müm­kün oldu­ğu kadar koru­ya­rak burun ucu yük­sel­til­me­siy­le sağ­la­nan doğal görün­tü ter­cih ediliyor.”

Yeni yön­tem­de ise burun ucu önce­lik­li ola­rak bur­na şekil veril­me­si tanım­la­nı­yor” diyen Tezel, Çoğu has­ta­nın soru­nu kemi­ğin faz­la olma­sı değil burun ucu­nun aşa­ğı ve yük­sek­li­ği­nin yeter­siz olu­şu­dur. Burun ucu önce­lik­li yapı­lan rinop­las­ti­de, kemi­ğe hiç dokun­ma­dan, yani kemi­ği kır­ma­dan veya kemi­ğe çok az müda­ha­le edi­le­rek güzel ve doğal bir burun elde etmek müm­kün olu­yor” bil­gi­si­ni verdi.

guncel-3OPE­RAS­YON KAY­NAK­LI KIKIR­DAK EKSİ­KL­İĞİ DÜZELTİLEBİLİYOR

Tek­ni­ğin avan­taj­la­rı­na deği­nen Tezel, uygu­la­ma­da dışa­rı­dan hiç­bir kesi yapıl­ma­dı­ğı­nı, bu neden­le iz kal­ma­dı­ğı­nı anlattı.

Önce­den geçi­ri­len ve olum­suz sonuç­la­nan ope­ras­yon­lar­dan kay­nak­lı burun ucun­da­ki kıkır­dak eksik­li­ği­nin de gide­re­bil­di­ği­ne dik­ka­ti çeken Tezel, Bu durum­da da yine has­ta­nın ken­di kıkır­dak­la­rıy­la, kıkır­dak güç­len­di­ril­me­si yapı­lı­yor ve defa­lar­ca ame­li­yat geçir­miş has­ta­la­rın önce­ki kötü sonuç­la­rı düzel­ti­le­bi­li­yor” ifa­de­si­ni kullandı.

Bura­da burun­da­ki kıkır­dak­lar­dan yarar­la­nıl­dı­ğı­nı belir­ten Tezel, şöy­le devam etti:

Bur­nun ana taşı­yı­cı kıkır­da­ğı, içe­ri­den alı­nan kıkır­dak­la bir puzz­le gibi şekil veri­lip otur­tu­la­rak güç­len­di­ri­li­yor ve yiti­ri­len doku­lar yeni­len­miş olu­yor. Böy­le­ce bunu taşı­yan ana des­tek kolon yeni­den oluş­tu­ru­lu­yor. Bu yeni tek­nik­le, bir­çok heki­min çoğun­luk­la çekin­di­ği 3, 4 veya daha faz­la ame­li­yat edil­miş burun­la­rın risk­siz şekil­de düzel­til­me­si sağ­la­nı­yor. Yeni yön­tem­le hiç kemi­ğe müda­ha­le edil­me­den ame­li­yat tamam­la­na­bil­di­ği gibi çok az bir tör­pü ya da mini­mal kemik müda­ha­le­siy­le, ame­li­yat oldu­ğu anla­şıl­ma­yan doğal sonuç­lar elde ediliyor.”

Tezel, bu tek­nik­le yapı­lan ope­ras­yon­lar­da iyi­leş­me hızı­nın da çok daha kısa sür­dü­ğü­nü, has­ta­la­rın çok az şiş­lik­le bir haf­ta­da deni­ze gire­bi­lecek hale gel­di­ği­ni söz­le­ri­ne ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment