Türk-Alman Jinekoloji buluşmasında zengin gündem

turk almanNİS­AN 2016

Sade­ce ülke­mi­zin değil dün­ya jine­ko­lo­ji cami­ası­nın da çok yakın­dan bilip ilgi gös­ter­di­ği gele­nek­sel­leş­miş Türk-Alman Jine­ko­lo­ji Kongresi’nin 11.’si 1115 NİS­AN tarih­le­rin­de Antalya’nın Belek ilçe­sin­de düzenleniyor. 

Sueno Hotels Delu­xe komp­lek­si­nin con­ven­ti­on center’ında ger­çek­leş­ti­ri­lecek kong­re­ye dün­ya­dan ve Türkiye’den yoğun katı­lım bek­le­ni­yor. Bu yıl da zen­gin bir bilim­sel prog­ram­la hazır­la­nan etkin­lik­te, kurs prog­ram­la­rı, inte­rak­tif can­lı cer­ra­hi sunum­la­rı, AAGL ve NOG­GO gibi ulus­la­ra­ra­sı der­nek­ler­le ortak otu­rum­lar yer ala­cak. Lapa­ros­ko­pi­de power mor­cel­la­ti­on tar­tış­ma­la­rın­dan, üre­me tıb­bı ve peri­na­to­lo­ji­de array tek­no­lo­ji­le­re kadar uza­nan bir spekt­ru­mun yanı sıra post­par­tum kana­ma­lar, yeni­do­ğan­da sereb­ral pal­si gibi temel konu­la­rı da kap­sa­ya­cak zen­gin bir prog­ram kong­re­de hekim­le­ri bekliyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment