Tüp Bebekçilere 4 Milyon Euro Ödül

Merck Sero­no, Glo­bal Fer­ti­li­te İnov­asy­on” (GFI) Ödül­le­ri­ni bu yıl Hil­ton Oteli’nde ger­çek­le­şen tören­le dün­ya­nın dört bir tara­fın­da üre­me ala­nın­da çalış­ma­lar yapan bilim insan­la­rı­na dağıt­tı. Ödül töre­ni, ilk kez İstanbul’da orga­ni­ze edi­len ve üre­me sağ­lı­ğı ala­nın­da en önem­li ulus­la­ra­ra­sı kong­re­ler­den biri sayı­lan ESH­RE (Avru­pa Fer­ti­li­te Der­ne­ği) kap­sa­mın­da düzen­len­di. Bu yıl üçün­cü­sü yapı­lan tören­de, infer­ti­li­te ala­nın­da önem­li bilim­sel çalış­ma­la­ra veri­len des­te­ğin, 1 mil­yon Euro’dan 4 mil­yon Euro’ya yük­sel­til­di­ği açıklandı.
İlk kez 2009 yılın­da uygu­la­nan GFI Ödü­lü, aka­de­mik üre­me mer­kez­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len yeni­lik­çi fer­ti­li­te araş­tır­ma pro­je­le­ri­ne veri­li­yor. Bu pro­je­ler­de­ki en önem­li başa­rı kri­te­ri, yar­dım­cı üre­me tek­no­lo­ji­le­rin­den (ART) yarar­la­nı­la­rak alı­nan iyi neti­ce­le­rin somut sağ­lık çözüm­le­ri­ne dönüş­tü­rül­me­si oluyor.
Bu yıl ödül kaza­nan dokuz pro­je ve bu pro­je­ler­le ödü­le layık görü­len bili­ma­dam­la­rı şun­lar: Edson Bor­ges Jr. (Bre­zil­ya): Emb­ri­yo imp­lan­tas­yon potan­si­ye­li ve kül­tür besi­ye­ri­nin inva­zif-olma­yan tah­mi­ni. Ange­li­ka Daser (Alman­ya): Polar cisim­ler­de kro­ma­tit­le­rin doğ­ru­dan sayı­mı. Ellen Gre­enb­latt (Kana­da): Başa­rı­nın öngö­rü­cü­sü endo­met­ri­yal resep­ti­vi­te biyo­mar­kör­le­ri­nin vali­das­yo­nu. Mar­cos Hor­ton (Arjan­tin): IVF’de meta­bo­lo­mik­ler için Fouri­er ‑Trans­form Kızı­lö­te­si Spekt­ros­ko­pi­si. Giovan­ni Ruvo­lo (İtalya): Yük­sek imp­lan­tas­yon potan­si­ye­li­ne sahip oosit­le­rin seçil­me­sin­de yeni bir stra­te­ji. Lois A. Sala­mon­sen (Avust­ral­ya): Ute­rin resep­ti­vi­te: IVF’de son engel. Ros­sa­na Sapi­ro (Uru­gu­ay): Mito­kond­ri­yal akti­vi­te­nin iyi­leş­ti­ril­me­si ile sperm kali­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı. Fran­ço­is Vialard (Fran­sa): Başa­rı­lı gebe­li­ğin PIF-Biyo­mar­kö­rü. Dagan Wells (İng­ilt­ere): İns­an oosit­le­rin­de kro­mo­zom ano­ma­li­si­nin inva­zif-olma­yan tespiti.

İlgili Haberler

Leave a Comment