Tüp bebek tarih mi oluyor?

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

İsv­eçli dok­tor Pas­cal Mock’un geliş­tir­di­ği ve kadın rah­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len yeni yapay döl­len­me yolu yar­dı­mıy­la labo­ra­tu­var orta­mın­da döl­le­nen tüp bebek­le­rin’ tari­he karı­şa­bi­le­ce­ği yönün­de haber­ler tıp dün­ya­sın­da ve med­ya­da yan­kı uyan­dır­sa da Tüp bebek’ henüz tarih olma­ya­cak gibi görü­nü­yor. Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Seval Taş­de­mir, tüp bebek yön­te­mi­nin tarih ola­ma­ya­ca­ğı­nı ve bu yön­te­min sade­ce bel­li bir has­ta gru­bu için söz konu­su oldu­ğu­nu özel­lik­le belirtiyor.

ANNE RAH­Mİ­NDE DÖL­LEN­ME SAĞLANDI

Geliş­ti­ri­len bu yeni metot­ta, sili­kon bir kap­sü­lün içe­ri­si­ne konu­lan sperm ve yumur­ta hüc­re­le­ri döl­len­me­nin ger­çek­leş­me­si için ana rah­mi­ne yer­leş­ti­ril­di. Yal­nız­ca 1 cm uzun­lu­ğun­da ve 1 mm geniş­li­ğin­de olan bu sili­kon tüpün üze­rin­de­ki 360 delik yar­dı­mıy­la rahim­de­ki sıvı­lar­la etki­le­şim içe­ri­si­ne gir­di. Dok­tor­lar bu kap­sü­lü yal­nız­ca 24 saat rahim­de tut­tuk­tan ardın­dan dışa­rı çıkar­dı ve kap­sü­lün içe­ri­sin­de döl­len­miş olan emb­ri­yo­lar­dan en sağ­lık­lı­la­rı­nı ter­cih ede­rek yeni­den ana rah­mi­ne yerleştirdi.

TÜP BEBE­ĞE ALTER­NA­TİF BİLE OLAMAZ

Op. Dr. Seval Taş­de­mir, çıkan haber­le­rin aksi­ne; Bu yön­tem­le tüp bebe­ğin sonu gel­mi­yor’ diyor. Taş­de­mir, Bu yön­te­mi, sperm sayı­sı­nın yeter­siz oldu­ğu, TESE yön­te­mi ile aldı­ğı­mız sperm­ler için kul­la­na­ma­yız. Bu yön­tem­de bizim labo­ra­tu­var orta­mın­da oluş­tur­du­ğu­muz inhi­bi­tör­ler yeri­ne anne rah­mi kul­la­nı­lı­yor. Son dere­ce kısıt­lı has­ta­da uygu­la­na­bi­lir ve ancak kla­sik tüp bebe­ğin bir ver­si­yo­nu ola­bi­lir. Tüp bebe­ğe alter­na­tif bile ola­maz. Daha faz­la araş­tır­ma ile başa­rı oran­la­rı­nın kanıt­lan­ma­sı da şart” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment