Tükenmişlik sendromu hangi branşların derdi?

murat aksoy-logo.qxpTEM­MUZ 2016

Mes­lek hayat­la­rı­nın iler­le­me­si ile bera­ber maale­sef içi­miz­de bes­le­di­ği­miz ide­aliz­mi ilk gün­kü kadar can­lı tuta­mı­yo­ruz. Henüz lise sıra­la­rın­da otu­rur­ken kafa­mız­da hayal etti­ği­miz dok­to­ru olma­ya çalı­şır­ken, yıl­lar için­de o dok­tor deği­şi­me uğru­yor ve bel­ki de o dok­tor, dok­tor olmak­tan çıkıp bir ilaç fir­ma­sın­da bir müdü­re bazen tica­ret­le uğra­şan biri­ne dönü­şü­yor. Bunun altın­da yatan neden bir­den faz­la elbet­te. Ve bazı­la­rı­mız diğer­le­rin­den daha faz­la yıpranıyor.

Yıp­ran­ma­nın şid­de­ti, tüken­miş­lik send­ro­mu­na kadar uza­na­bil­mek­te. Bir dok­to­run Tüken­miş­lik Send­ro­mu” mağ­du­ru oldu­ğu­nu söy­le­ye­bil­mek için üç önem­li bul­gu­su var: Önce­lik­le kont­rol edil­me­si güç başa­rı­sız­lık his­si, yeni güne baş­lar­ken yeni­len­miş his­se­de­me­me ve has­ta­la­ra kar­şı olum­suz tavır ve duy­gu­la­rın geliş­me­si. Özel­lik­le sonun­cu­su mes­le­ki tüken­me­nin en önem­li sonuç­la­rın­dan biri. ABD’de 25 fark­lı disip­lin­den 15.800 dok­tor ile irti­ba­ta geçil­miş ve sonuç­lar pay­la­şıl­mış. Yayın­la­nan bu yazı, özel­lik­le yoğun bakım­da çalı­şan dok­tor­la­rın, üro­log­la­rın ve acil ser­vi­si dok­tor­la­rı­nın bu dert­ten muz­da­rip oldu­ğu­nu ve ilk üç sıra­yı pay­laş­tı­ğı­nı söy­lü­yor. Ancak genel ola­rak bakıl­dı­ğın­da en alt sıra­da yer alan psi­ki­yat­ri dok­tor­la­rın­da bile tüken­miş­lik send­ro­mu­nun %40 dok­to­ru tut­tu­ğu­nu görü­yor­su­nuz. Nere­dey­se iki dok­tor­dan birin­de bu prob­lem mev­cut. Mayo Cli­nic Proceedings’de 2014 ve 2015’deki oran­lar kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da da her yıl bu ora­nın art­tı­ğı görül­mek­te. Ken­di­ni tüken­miş his­se­den dok­tor­la­ra, bunun şid­de­ti­ni 7 üze­rin­den değer­len­di­rin den­di­ğin­de ise değer­len­dir­me 3.854.74 ara­sın­da dağı­lım gös­te­ri­yor. Bu lis­te­de de en yük­sek değer­len­dir­me yoğun bakım dok­tor­la­rı­na ait. Cin­si­yet ara­sın­da da fark var. Kadın dok­tor­lar­da tüken­miş­lik ora­nı, erkek dok­tor­la­ra göre daha yük­sek. Kadın dok­tor­la­rın işye­rin­de­ki sıkın­tı­la­rın­dan tutun da ev hal­le­ri­ne kadar bir­çok neden bu ora­nın daha yük­sek olma­sı­na kat­kı­da bulu­nu­yor. Genel grup­ta ise neden­ler sıra­lan­dı­ğın­da ister biz­den bin­ler­ce kilo­met­re uzak­ta olan ülke­ler­de ister­se ülke­miz­de olsun sorun­la­rın ben­zer oldu­ğu­nu görüyoruz.

meryem
Mer­yem Uzer­li uzun süre bası­nı tüken­miş­li­ği ile meş­gul etmiş­ti. Dok­tor­la­rın aynı ilgi­yi gör­me­si için ne gerekiyor?

Bu çalış­ma­da tüken­miş send­ro­mu­nun geliş­me­sin­de birin­ci sorum­lu neden aşı­rı bürok­ra­tik işler görü­nü­yor. Mes­le­ği­miz, sade­ce has­ta­la­ra hiz­met ver­me­nin öte­si­ne geç­miş durum­da. Attı­ğı­mız her imza­nın artık bir sonu­cu var. Bir­gün atı­lan bu imza­lar, bir mah­ke­me cel­bi ile kar­şı­mı­za çıka­bi­li­yor. İkinci sıra­da çalış­ma saat­le­ri­nin art­ma­sı var. Avrupa’da son yıl­lar­da çalış­ma saat­le­ri­ne sınır­la­ma geti­ril­di. Ancak halen ülke­miz­de ve diğer bir­çok böl­ge­de aşı­rı ve düzen­siz çalış­ma saat­le­ri ile kar­şı kar­şı­ya dok­tor­lar. Bu çalış­ma saat­le­ri için­de de takip­le­ri, teda­vi­le­ri yapar­ken bir yan­dan da bun­la­rı not etmek duru­mun­da­sı­nız. Sade­ce anam­nez ve fizik muaye­ne ile sınır­lı olma­yan ult­ra­son, bil­gi­sa­yar­lı tomog­ra­fi, son­suz kan tah­li­li sonuç­la­rı ile bezen­miş günü nok­ta­sı­na vir­gü­lü­ne gün­lük tut­ma­nız gere­ki­yor. Tek­no­lo­ji iler­le­yip işle­ri kolay­laş­tı­rır­ken bir yan­dan da iş yükü­nü artı­rı­yor. Önem­li neden­ler­den biri de zor has­ta ve zor yöne­ti­ci. Yaşam bek­len­ti­si uza­dık­ça ve has­ta­lar­da kro­nik­leş­me ora­nı yük­sel­dik­çe, komp­li­kas­yon sık­laş­tık­ça, has­ta­lar­la daha faz­la uğraş­mak gere­ki­yor. Bu zor has­ta gru­bun­da başa­rı­lı ola­ma­mak da başa­rı­sız­lık his­si­ni ve tüken­miş­li­ği doğu­ru­yor. İst­ekl­eri bit­me­yen ve sis­te­min açık­la­rı­nı her zaman dok­to­run kapat­ma­sı­nı bek­le­yen yöne­ti­ci­ler de ister has­ta­ne bazın­da ister siya­set yönün­de olsun, dok­to­run omuz­la­rın­da­ki işi artı­yor ve idealist 

İlgili Haberler

Leave a Comment