TTB tanımasa da meme kanserinde en kesin ve estetik çözüm

20-2

Meme kan­se­rin­de meme koru­yu­cu cer­ra­hi günü­müz­de ide­al teda­vi ola­rak kabul edi­li­yor, oysa meme başı ve meme deri­si­ni koru­yu­cu cer­ra­hi, hem este­tik açı­dan mükem­mel sonuç veri­yor, hem has­ta taki­bi­ni kolay­laş­tı­rı­yor, hem de nük­set­me ya da diğer meme­de kan­ser geliş­me ihti­ma­li­ni  tama­men orta­dan kal­dı­rı­yor. 10 yıl­dır ülke­miz­de bu ope­ras­yon­la­rı yapan Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Cer­ra­hi Tıp Bilim­le­ri Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Özcan Gök­çe, 6 yıl önce özel sigor­ta kurum­la­rı­na bu yön­te­mi tarif ettir­me­yi başar­mış ama henüz Türk Tabip­ler Bir­li­ği kitap­çı­ğın­da birim karş­lı­ğı yok. 

Meme başı ve meme deri­si­ni koru­yu­cu cer­ra­hi­nin diğer yön­tem­ler­den far­kı nedir? 

Skin spa­ring- nipp­le spa­ring dedi­ği­miz meme başı ve meme deri­si cer­ra­hi yap­tı­ğı­nız zaman, has­ta­nın yaşam­sal ola­rak diğer yön­tem­le­re göre hayat­ta kal­ma üstün­lü­ğün­de bir fark yok, ama este­tik ola­rak son dere­ce iyi bir sonuç elde edi­yor­su­nuz. Bizim yap­ma­ya çalış­tı­ğı­mız, has­ta­nın ame­li­yat­tan hem meme kan­se­ri teda­vi­si tamam­lan­mış ola­rak çık­ma­sı, hem artık meme taki­bin­de olma­ma­sı, hem de görü­nü­mü­nün mükem­mel olma­sı­nı sağ­la­mak. Meme koru­yu­cu teda­vi­den cid­di bir far­kı var. Meme koru­yu­cu­da meme doku­su kalır. Doku korun­du­ğun­dan geri­de tümör hüc­re­si de kala­bi­le­ce­ği için rad­yo­te­ra­pi uygu­la­mak kaçı­nıl­maz­dır. Tümör­lü böl­ge­yi çıka­rıp rad­yo­te­ra­pi ver­di­ği­niz zaman meme hasar görür ve küçü­lür. Her iki meme ara­sın­da cid­di bir este­tik fark olur. Meme başı ve meme deri­si­ni koru­yu­cu cer­ra­hi­de arka­ya sli­kon tak­tı­ğı­nız için ve bunu iki taraf­lı yap­tı­ğı­nız için has­ta ame­li­yat­tan sili­kon takıl­mış man­ken gibi çıkar. Artık takip edi­lecek meme doku­su kal­ma­dı­ğı için, has­ta mamog­ra­fi gibi, öbür meme­ye sürek­li takip gibi endi­şe­ler­den kur­tu­lur. Onko­lo­ğu­na git­ti­ği zaman taki­bi kolaylaşır. 

Han­gi has­ta­lar­da kullanılabilir?

Erken evre meme kan­ser­le­rin­de, evre 1 ve evre 2’de. İleri evre­ler­de Skin spa­ring- nipp­le spa­ring uygu­la­mak müm­kün değil. 

Meme koru­yu­cu ope­ras­yon geçir­miş bir has­ta daha son­ra sili­kon tak­tı­ra­bi­lir mi?

Meme koru­yu­cu­dan son­ra sili­kon pek ter­cih edil­mez. Rad­yo­te­ra­pi görü­müş meme­ye sili­kon tak­ma­ya çalış­tı­ğı­nız zaman meme­nin doku­su bozu­lu­yor, sili­ko­nun tut­ma­ma­sı, çık­ma­sı ola­sı­lı­ğı çok faz­la oluyor. 

Bu ope­ras­yon­dan son­ra kan­se­rin nük­set­me ola­sı­lı­ğı var mı? 

Skin spa­ring- nipp­le spa­ring mas­tek­to­mi­de meme başı­nın altın­da­ki küçük kanal­lar açık bıra­kı­lır. Bu kanal­la­rın top­la­mı bütün meme doku­su­nun yüz­de 5’inden azdır. Şim­di­ye kadar, yak­la­şık 18 sene­dir, bu kanal­cık­lar­dan geliş­miş tümör yok. Ama meme koru­yu­cu cer­ra­hi­de meme doku­su için­de bıra­kıl­mış olan meme­den nük­se­den pek­çok kan­ser var. 

Zor­lu­ğu nedir bu yöntemin? 

En baş­ta bu yön­tem bir ekip gerek­ti­ri­yor, plas­tik cer­rah ile gir­me­niz gere­ki­yor. Nor­mal bir meme koru­yu­cu ope­ras­yon 45 daki­ka­da her şeyi biter­ken skin spa­ring- nipp­le spa­ring ame­li­yat 4,5 saate yakın sürer. Kısa süren ame­li­yat daha eko­no­mik gele­bi­lir ama sürek­li takip­le­ri ve diğer göğüs­te kan­ser geli­şe­bi­le­ce­ği ris­ki­ni göz önü­ne alır­sak daha büyük eko­no­mik kayıp aslında. 

Tür­ki­ye­’­de ekip oluş­tur­mak zor­lu­ğu var en baş­ta. Mali­yet hesap­la­rı daha faz­la düşü­nü­lü­yor. Özel­lik­le dev­let sis­tem­le­rin­de prim usu­lü ile çalı­şı­lı­yor. Kaza­na­ca­ğı­nız prim faz­la değil ama har­ca­ya­ca­ğı­nız zaman daha faz­la. Cer­rah uzun ame­li­ya­ta gire­rek düşük prim­le çalış­ma­yı ter­cih etmi­yor. Ame­li­yat­ha­ne işga­li­ye­ti faz­la, prim az, ter­cih de az. O zaman meme koru­yu­cu­yu yapar­sı­nız, rad­yo­te­ra­pi­ye gönderirsiniz. 

Çok mu pahalı? 

Meme koru­yu­cu ame­li­yat 1 birim­se bu 8 birim diye­bi­li­riz. Tabip­ler Oda­sı kitap­çı­ğın­da yeri yok. TTB kitap­çı­ğın­da birim kar­şı­lı­ğı bulun­mu­yor. Özel sigor­ta­la­ra bunu ben tarif ettir­dim. 10 yıl­dır bu ame­li­ya­tı yapı­yo­rum, ilk dört yıl anla­ta­bil­mem çok zor oldu. Şim­di 6 yıl­dır meme başı ve meme deri­si cer­ra­hi­si­ne ayrı bir fiyat öde­me­si­ni kabul ettiler. 

20-1

Prof. Dr. Özcan Gök­çe kimdir?

1980 yılın­da Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si­’n­den mezun oldu. Uzman­lı­ğı­nı aynı üni­ver­si­te­de, organ nak­li yan dal uzman­lı­ğı­nı Camb­rid­ge Üni­ver­si­te­si­’n­de tamam­la­dı. 1988 yılın­da Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si­’n­de doçent, 1994 yılın­da 9 Eylül Üni­ver­si­te­si­’n­de pro­fe­sör oldu. Halen Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Cer­ra­hi Tıp Bilim­le­ri Bölüm Baş­kan­lı­ğı göre­vi­ni yürü­tü­yor.

İlgili Haberler

Leave a Comment