Troponin ile kalp krizi ihtimali hızla eleniyor

KASIM 2015

Ame­ri­ka­nın en kök­lü medi­kal yayın­la­rı ara­sın­da yer alan Lan­cet, göğüs ağrı­sı olan has­ta­lar­da ağrı­nın kalp kri­zin­den veya kalp hasa­rı yara­tan bir baş­ka durum­dan kay­nak­la­nıp kay­nak­lan­ma­dı­ğı­nı öğren­mek ama­cıy­la yapı­lan yük­sek duyar­lı Tro­po­nin tes­ti üze­ri­ne sür­dür­dü­ğü araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı­nı açık­la­dı. Edin­burgh Üni­ver­si­te­si araş­tır­ma­cı­la­rı tara­fın­dan yürü­tü­len, The Lancet’ın yap­tı­ğı araş­tır­ma sonuç­la­rı­na göre Abbott yük­sek duyar­lı Tro­po­nin tes­ti­nin kalp kri­zi ihti­ma­li­ni daha hız­lı ele­ye­rek dok­tor­la­rın göğüs ağrı­sı şika­ye­tiy­le gelen acil has­ta­la­rın 2/3’ünü tabur­cu ede­bil­me­le­ri­ne imkan ver­di­ği­ni açık­lan­dı. Bu sonu­ca göre has­ta­la­rın göz­lem ve ila­ve test için daha uzun süre bek­le­me­si­ne ya da has­ta­ne­ye yatı­rıl­ma­sı­na gerek kal­mı­yor. Finans­ma­nı İng­il­iz Kalp Vak­fı­nın özel bir fonu ile yapı­lan araş­tır­ma sonuç­la­rı­na göre, yeni tanım­la­nan tro­po­nin (yük­sek oran­lar­da olur­sa kalp­te bir hasa­ra işa­ret eden bir pro­te­in) sevi­ye­si­nin kul­la­nıl­ma­sıy­la dok­tor­lar tek­rar test yap­ma­ya gerek duy­ma­dan kalp kri­zi ihti­ma­li­ni ele­ye­bi­lecek, bu saye­de gerek­siz pro­se­dür­ler ve has­ta­ne­ye yatış­lar azal­mış olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment